Parallel Nestle Greek (GRK), Youngs Literal Translation (YLT), King James Version (KJV), and American Standard Version (ASV).

Revelation 20.

The Book of Revelation

Return to Index

Chapter 21

1

(GRK)   kai eidon ouranon kainon kai ghn kainhn o gar prwtov ouranov kai h prwth gh parhlyen kai h yalassa ouk estin eti
(YLT)   And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth did pass away, and the sea is not any more;
(KJV)   And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.
(ASV)   And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth are passed away; and the sea is no more.

 

2

(GRK)   kai egw iwannhv eidon thn polin thn agian ierousalhm kainhn katabainousan apo tou yeou ek tou ouranou htoimasmenhn wv numfhn kekosmhmenhn tw andri authv
(YLT)   and I, John, saw the holy city -- new Jerusalem -- coming down from God out of the heaven, made ready as a bride adorned for her husband;
(KJV)   And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.
(ASV)   And I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of heaven of God, made ready as a bride adorned for her husband.

 

3

(GRK)   kai hkousa fwnhv megalhv ek tou ouranou legoushv idou h skhnh tou yeou meta twn anyrwpwn kai skhnwsei met autwn kai autoi laoi autou esontai kai autov o yeov estai met autwn yeov autwn
(YLT)   and I heard a great voice out of the heaven, saying, `Lo, the tabernacle of God is with men, and He will tabernacle with them, and they shall be His peoples, and God Himself shall be with them -- their God,
(KJV)   And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.
(ASV)   And I heard a great voice out of the throne saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he shall dwell with them, and they shall be his peoples, and God himself shall be with them, and be their God:

 

4

(GRK)   kai exaleiqei o yeov pan dakruon apo twn ofyalmwn autwn kai o yanatov ouk estai eti oute penyov oute kraugh oute ponov ouk estai eti oti ta prwta aphlyon
(YLT)   and God shall wipe away every tear from their eyes, and the death shall not be any more, nor sorrow, nor crying, nor shall there be any more pain, because the first things did go away.'
(KJV)   And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.
(ASV)   and he shall wipe away every tear from their eyes; and death shall be no more; neither shall there be mourning, nor crying, nor pain, any more: the first things are passed away.

 

5

(GRK)   kai eipen o kayhmenov epi tou yronou idou kaina panta poiw kai legei moi graqon oti outoi oi logoi alhyinoi kai pistoi eisin
(YLT)   And He who is sitting upon the throne said, `Lo, new I make all things; and He saith to me, `Write, because these words are true and stedfast;'
(KJV)   And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.
(ASV)   And he that sitteth on the throne said, Behold, I make all things new. And he saith, Write: for these words are faithful and true.

 

6

(GRK)   kai eipen moi gegonen egw eimi to a kai to w h arch kai to telov egw tw diqwnti dwsw ek thv phghv tou udatov thv zwhv dwrean
(YLT)   and He said to me, `It hath been done! I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End; I, to him who is thirsting, will give of the fountain of the water of the life freely;
(KJV)   And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.
(ASV)   And he said unto me, They are come to pass. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.

 

7

(GRK)   o nikwn klhronomhsei panta kai esomai autw yeov kai autov estai moi o uiov
(YLT)   he who is overcoming shall inherit all things, and I will be to him -- a God, and he shall be to me -- the son,
(KJV)   He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.
(ASV)   He that overcometh shall inherit these things; and I will be his God, and he shall be my son.

 

8

(GRK)   deiloiv de kai apistoiv kai ebdelugmenoiv kai foneusin kai pornoiv kai farmakeusin kai eidwlolatraiv kai pasin toiv qeudesin to merov autwn en th limnh th kaiomenh puri kai yeiw o estin deuterov yanatov
(YLT)   and to fearful, and unstedfast, and abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all the liars, their part is in the lake that is burning with fire and brimstone, which is a second death.'
(KJV)   But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.
(ASV)   But for the fearful, and unbelieving, and abominable, and murderers, and fornicators, and sorcerers, and idolaters, and all liars, their part shall be in the lake that burneth with fire and brimstone; which is the second death.

 

9

(GRK)   kai hlyen prov me eiv twn epta aggelwn twn econtwn tav epta fialav tav gemousav twn epta plhgwn twn escatwn kai elalhsen met emou legwn deuro deixw soi thn numfhn tou arniou thn gunaika
(YLT)   And there came unto me one of the seven messengers, who have the seven vials that are full of the seven last plagues, and he spake with me, saying, `Come, I will shew thee the bride of the Lamb -- the wife,'
(KJV)   And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife.
(ASV)   And there came one of the seven angels who had the seven bowls, who were laden with the seven last plagues; and he spake with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the wife of the Lamb.

 

10

(GRK)   kai aphnegken me en pneumati ep orov mega kai uqhlon kai edeixen moi thn polin thn megalhn thn agian ierousalhm katabainousan ek tou ouranou apo tou yeou
(YLT)   and he carried me away in the Spirit to a mountain great and high, and did shew to me the great city, the holy Jerusalem, coming down out of the heaven from God,
(KJV)   And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God,
(ASV)   And he carried me away in the Spirit to a mountain great and high, and showed me the holy city Jerusalem, coming down out of heaven from God,

 

11

(GRK)   ecousan thn doxan tou yeou kai o fwsthr authv omoiov liyw timiwtatw wv liyw iaspidi krustallizonti
(YLT)   having the glory of God, and her light is like a stone most precious, as a jasper stone clear as crystal,
(KJV)   Having the glory of God: and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal;
(ASV)   having the glory of God: her light was like unto a stone most precious, as it were a jasper stone, clear as crystal:

 

12

(GRK)   ecousan te teicov mega kai uqhlon ecousan pulwnav dwdeka kai epi toiv pulwsin aggelouv dwdeka kai onomata epigegrammena a estin twn dwdeka fulwn twn uiwn israhl
(YLT)   having also a wall great and high, having twelve gates, and at the gates twelve messengers, and names written thereon, which are those of the twelve tribes of the sons of Israel,
(KJV)   And had a wall great and high, and had twelve gates, and at the gates twelve angels, and names written thereon, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel:
(ASV)   having a wall great and high; having twelve gates, and at the gates twelve angels; and names written thereon, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel:

 

13

(GRK)   ap anatolhv pulwnev treiv apo borra pulwnev treiv apo notou pulwnev treiv apo dusmwn pulwnev treiv
(YLT)   at the east three gates, at the north three gates, at the south three gates, at the west three gates;
(KJV)   On the east three gates; on the north three gates; on the south three gates; and on the west three gates.
(ASV)   on the east were three gates; and on the north three gates; and on the south three gates; and on the west three gates.

 

14

(GRK)   kai to teicov thv polewv econ yemeliouv dwdeka kai en autoiv onomata twn dwdeka apostolwn tou arniou
(YLT)   and the wall of the city had twelve foundations, and in them names of the twelve apostles of the Lamb.
(KJV)   And the wall of the city had twelve foundations, and in them the names of the twelve apostles of the Lamb.
(ASV)   And the wall of the city had twelve foundations, and on them twelve names of the twelve apostles of the Lamb.

 

15

(GRK)   kai o lalwn met emou eicen kalamon crusoun ina metrhsh thn polin kai touv pulwnav authv kai to teicov authv
(YLT)   And he who is speaking with me had a golden reed, that he may measure the city, and its gates, and its wall;
(KJV)   And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof.
(ASV)   And he that spake with me had for a measure a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof.

 

16

(GRK)   kai h poliv tetragwnov keitai kai to mhkov authv tosouton estin oson kai to platov kai emetrhsen thn polin tw kalamw epi stadiwn dwdeka ciliadwn to mhkov kai to platov kai to uqov authv isa estin
(YLT)   and the city lieth square, and the length of it is as great as the breadth; and he did measure the city with the reed -- furlongs twelve thousand; the length, and the breadth, and the height, of it are equal;
(KJV)   And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth: and he measured the city with the reed, twelve thousand furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal.
(ASV)   And the city lieth foursquare, and the length thereof is as great as the breadth: and he measured the city with the reed, twelve thousand furlongs: the length and the breadth and the height thereof are equal.

 

17

(GRK)   kai emetrhsen to teicov authv ekaton tessarakonta tessarwn phcwn metron anyrwpou o estin aggelou
(YLT)   and he measured its wall, an hundred forty-four cubits, the measure of a man, that is, of the messenger;
(KJV)   And he measured the wall thereof, an hundred and forty and four cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel.
(ASV)   And he measured the wall thereof, a hundred and forty and four cubits, according to the measure of a man, that is, of an angel.

 

18

(GRK)   kai hn h endomhsiv tou teicouv authv iaspiv kai h poliv crusion kayaron omoia ualw kayarw
(YLT)   and the building of its wall was jasper, and the city is pure gold -- like to pure glass;
(KJV)   And the building of the wall of it was of jasper: and the city was pure gold, like unto clear glass.
(ASV)   And the building of the wall thereof was jasper: and the city was pure gold, like unto pure glass.

 

19

(GRK)   kai oi yemelioi tou teicouv thv polewv panti liyw timiw kekosmhmenoi o yemeliov o prwtov iaspiv o deuterov sapfeirov o tritov calkhdwn o tetartov smaragdov
(YLT)   and the foundations of the wall of the city with every precious stone have been adorned; the first foundation jasper; the second, sapphire; the third, chalcedony; the fourth, emerald;
(KJV)   And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper; the second, sapphire; the third, a chalcedony; the fourth, an emerald;
(ASV)   The foundations of the wall of the city were adorned with all manner of precious stones. The first foundation was jasper; the second, sapphire; the third, chalcedony; the fourth, emerald;

 

20

(GRK)   o pemptov sardonux o ektov sardiov o ebdomov crusoliyov o ogdoov bhrullov o enatov topazion o dekatov crusoprasov o endekatov uakinyov o dwdekatov ameyustov
(YLT)   the fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprasus; the eleventh, jacinth; the twelfth, amethyst.
(KJV)   The fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolyte; the eighth, beryl; the ninth, a topaz; the tenth, a chrysoprasus; the eleventh, a jacinth; the twelfth, an amethyst.
(ASV)   the fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprase; the eleventh, jacinth; the twelfth, amethyst.

 

21

(GRK)   kai oi dwdeka pulwnev dwdeka margaritai ana eiv ekastov twn pulwnwn hn ex enov margaritou kai h plateia thv polewv crusion kayaron wv ualov diafanhv
(YLT)   And the twelve gates are twelve pearls, each several one of the gates was of one pearl; and the broad-place of the city is pure gold -- as transparent glass.
(KJV)   And the twelve gates were twelve pearls: every several gate was of one pearl: and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass.
(ASV)   And the twelve gates were twelve pearls; each one of the several gates was of one pearl: and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass.

 

22

(GRK)   kai naon ouk eidon en auth o gar kuriov o yeov o pantokratwr naov authv estin kai to arnion
(YLT)   And a sanctuary I did not see in it, for the Lord God, the Almighty, is its sanctuary, and the Lamb,
(KJV)   And I saw no temple therein: for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it.
(ASV)   And I saw no temple therein: for the Lord God the Almighty, and the Lamb, are the temple thereof.

 

23

(GRK)   kai h poliv ou creian ecei tou hliou oude thv selhnhv ina fainwsin en auth h gar doxa tou yeou efwtisen authn kai o lucnov authv to arnion
(YLT)   and the city hath no need of the sun, nor of the moon, that they may shine in it; for the glory of God did lighten it, and the lamp of it is the Lamb;
(KJV)   And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it: for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof.
(ASV)   And the city hath no need of the sun, neither of the moon, to shine upon it: for the glory of God did lighten it, and the lamp thereof is the Lamb.

 

24

(GRK)   kai ta eynh twn swzomenwn en tw fwti authv peripathsousin kai oi basileiv thv ghv ferousin thn doxan kai thn timhn autwn eiv authn
(YLT)   and the nations of the saved in its light shall walk, and the kings of the earth do bring their glory and honour into it,
(KJV)   And the nations of them which are saved shall walk in the light of it: and the kings of the earth do bring their glory and honour into it.
(ASV)   And the nations shall walk amidst the light thereof: and the kings of the earth bring their glory into it.

 

25

(GRK)   kai oi pulwnev authv ou mh kleisywsin hmerav nux gar ouk estai ekei
(YLT)   and its gates shall not at all be shut by day, for night shall not be there;
(KJV)   And the gates of it shall not be shut at all by day: for there shall be no night there.
(ASV)   And the gates thereof shall in no wise be shut by day (for there shall be no night there):

 

26

(GRK)   kai oisousin thn doxan kai thn timhn twn eynwn eiv authn
(YLT)   and they shall bring the glory and the honour of the nations into it;
(KJV)   And they shall bring the glory and honour of the nations into it.
(ASV)   and they shall bring the glory and the honor of the nations into it:

 

27

(GRK)   kai ou mh eiselyh eiv authn pan koinoun kai poioun bdelugma kai qeudov ei mh oi gegrammenoi en tw bibliw thv zwhv tou arniou
(YLT)   and there may not at all enter into it any thing defiling and doing abomination, and a lie, but -- those written in the scroll of the life of the Lamb.
(KJV)   And there shall in no wise enter into it any thing that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie: but they which are written in the Lamb's book of life.
(ASV)   and there shall in no wise enter into it anything unclean, or he that maketh an abomination and a lie: but only they that are written in the Lamb's book of life.

 

Revelation 22

 

 

 

 

 

Public Domain Software by www.johnhurt.com