Parallel Nestle Greek (GRK), Youngs Literal Translation (YLT), King James Version (KJV), and American Standard Version (ASV).

Revelation 18.

The Book of Revelation

Return to Index

Chapter 19

1

(GRK)   kai meta tauta hkousa fwnhn oclou pollou megalhn en tw ouranw legontov allhlouia h swthria kai h doxa kai h timh kai h dunamiv kuriw tw yew hmwn
(YLT)   And after these things I heard a great voice of a great multitude in the heaven, saying, `Alleluia! the salvation, and the glory, and the honour, and the power, is to the Lord our God;
(KJV)   And after these things I heard a great voice of much people in heaven, saying, Alleluia; Salvation, and glory, and honour, and power, unto the Lord our God:
(ASV)   After these things I heard as it were a great voice of a great multitude in heaven, saying, Hallelujah; Salvation, and glory, and power, belong to our God:

 

2

(GRK)   oti alhyinai kai dikaiai ai kriseiv autou oti ekrinen thn pornhn thn megalhn htiv efyeiren thn ghn en th porneia authv kai exedikhsen to aima twn doulwn autou ek thv ceirov authv
(YLT)   because true and righteous are His judgments, because He did judge the great whore who did corrupt the earth in her whoredom, and He did avenge the blood of His servants at her hand;'
(KJV)   For true and righteous are his judgments: for he hath judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand.
(ASV)   for true and righteous are his judgments; for he hath judged the great harlot, her that corrupted the earth with her fornication, and he hath avenged the blood of his servants at her hand.

 

3

(GRK)   kai deuteron eirhkan allhlouia kai o kapnov authv anabainei eiv touv aiwnav twn aiwnwn
(YLT)   and a second time they said, `Alleluia;' and her smoke doth come up -- to the ages of the ages!
(KJV)   And again they said, Alleluia And her smoke rose up for ever and ever.
(ASV)   And a second time they say, Hallelujah. And her smoke goeth up for ever and ever.

 

4

(GRK)   kai epesan oi presbuteroi oi eikosi kai tessarev kai ta tessara zwa kai prosekunhsan tw yew tw kayhmenw epi tou yronou legontev amhn allhlouia
(YLT)   And fall down did the elders -- the twenty and four -- and the four living creatures, and they did bow before God who is sitting upon the throne, saying, `Amen, Alleluia.'
(KJV)   And the four and twenty elders and the four beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen; Alleluia.
(ASV)   And the four and twenty elders and the four living creatures fell down and worshipped God that sitteth on the throne, saying, Amen; Hallelujah.

 

5

(GRK)   kai fwnh ek tou yronou exhlyen legousa aineite ton yeon hmwn pantev oi douloi autou kai oi foboumenoi auton kai oi mikroi kai oi megaloi
(YLT)   And a voice out of the throne did come forth, saying, `Praise our God, all ye His servants, and those fearing Him, both the small and the great;'
(KJV)   And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great.
(ASV)   And a voice came forth from the throne, saying, Give praise to our God, all ye his servants, ye that fear him, the small and the great.

 

6

(GRK)   kai hkousa wv fwnhn oclou pollou kai wv fwnhn udatwn pollwn kai wv fwnhn brontwn iscurwn legontav allhlouia oti ebasileusen kuriov o yeov o pantokratwr
(YLT)   and I heard as the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, `Alleluia! because reign did the Lord God -- the Almighty!
(KJV)   And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.
(ASV)   And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunders, saying, Hallelujah: for the Lord our God, the Almighty, reigneth.

 

7

(GRK)   cairwmen kai agalliwmeya kai dwmen thn doxan autw oti hlyen o gamov tou arniou kai h gunh autou htoimasen eauthn
(YLT)   may we rejoice and exult, and give the glory to Him, because come did the marriage of the Lamb, and his wife did make herself ready;
(KJV)   Let us be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready.
(ASV)   Let us rejoice and be exceeding glad, and let us give the glory unto him: for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready.

 

8

(GRK)   kai edoyh auth ina peribalhtai bussinon kayaron kai lampron to gar bussinon ta dikaiwmata estin twn agiwn
(YLT)   and there was given to her that she may be arrayed with fine linen, pure and shining, for the fine linen is the righteous acts of the saints.'
(KJV)   And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white: for the fine linen is the righteousness of saints.
(ASV)   And it was given unto her that she should array herself in fine linen, bright and pure: for the fine linen is the righteous acts of the saints.

 

9

(GRK)   kai legei moi graqon makarioi oi eiv to deipnon tou gamou tou arniou keklhmenoi kai legei moi outoi oi logoi alhyinoi eisin tou yeou
(YLT)   And he saith to me, `Write: Happy are they who to the supper of the marriage of the Lamb have been called;' and he saith to me, `These are the true words of God;'
(KJV)   And he saith unto me, Write, Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God.
(ASV)   And he saith unto me, Write, Blessed are they that are bidden to the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are true words of God.

 

10

(GRK)   kai epeson emprosyen twn podwn autou proskunhsai autw kai legei moi ora mh sundoulov sou eimi kai twn adelfwn sou twn econtwn thn marturian tou ihsou tw yew proskunhson h gar marturia tou ihsou estin to pneuma thv profhteiav
(YLT)   and I fell before his feet, to bow before him, and he saith to me, `See -- not! fellow servant of thee am I, and of thy brethren, those having the testimony of Jesus; bow before God, for the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy.'
(KJV)   And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.
(ASV)   And I fell down before his feet to worship him. And he saith unto me, See thou do it not: I am a fellow-servant with thee and with thy brethren that hold the testimony of Jesus: worship God; for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

 

11

(GRK)   kai eidon ton ouranon anewgmenon kai idou ippov leukov kai o kayhmenov ep auton kaloumenov pistov kai alhyinov kai en dikaiosunh krinei kai polemei
(YLT)   And I saw the heaven having been opened, and lo, a white horse, and he who is sitting upon it is called Faithful and True, and in righteousness doth he judge and war,
(KJV)   And I saw heaven opened, and behold a white horse; and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war.
(ASV)   And I saw the heaven opened; and behold, a white horse, and he that sat thereon called Faithful and True; and in righteous he doth judge and make war.

 

12

(GRK)   oi de ofyalmoi autou wv flox purov kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla ecwn onoma gegrammenon o oudeiv oiden ei mh autov
(YLT)   and his eyes are as a flame of fire, and upon his head are many diadems -- having a name written that no one hath known, except himself,
(KJV)   His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns; and he had a name written, that no man knew, but he himself.
(ASV)   And his eyes are a flame of fire, and upon his head are many diadems; and he hath a name written which no one knoweth but he himself.

 

13

(GRK)   kai peribeblhmenov imation bebammenon aimati kai kaleitai to onoma autou o logov tou yeou
(YLT)   and he is arrayed with a garment covered with blood, and his name is called, The Word of God.
(KJV)   And he was clothed with a vesture dipped in blood: and his name is called The Word of God.
(ASV)   And he is arrayed in a garment sprinkled with blood: and his name is called The Word of God.

 

14

(GRK)   kai ta strateumata en tw ouranw hkolouyei autw ef ippoiv leukoiv endedumenoi bussinon leukon kai kayaron
(YLT)   And the armies in the heaven were following him upon white horses, clothed in fine linen -- white and pure;
(KJV)   And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean.
(ASV)   And the armies which are in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and pure.

 

15

(GRK)   kai ek tou stomatov autou ekporeuetai romfaia oxeia ina en auth patassh ta eynh kai autov poimanei autouv en rabdw sidhra kai autov patei thn lhnon tou oinou tou yumou kai thv orghv tou yeou tou pantokratorov
(YLT)   and out of his mouth doth proceed a sharp sword, that with it he may smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he doth tread the press of the wine of the wrath and the anger of God the Almighty,
(KJV)   And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of iron: and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God.
(ASV)   And out of his mouth proceedeth a sharp sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of iron: and he treadeth the winepress of the fierceness of the wrath of God, the Almighty.

 

16

(GRK)   kai ecei epi to imation kai epi ton mhron autou to onoma gegrammenon basileuv basilewn kai kuriov kuriwn
(YLT)   and he hath upon the garment and upon his thigh the name written, `King of kings, and Lord of lords.'
(KJV)   And he hath on his vesture and on his thigh a name written, KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.
(ASV)   And he hath on his garment and on his thigh a name written, KINGS OF KINGS, AND LORD OF LORDS.

 

17

(GRK)   kai eidon ena aggelon estwta en tw hliw kai ekraxen fwnh megalh legwn pasin toiv orneoiv toiv petwmenoiv en mesouranhmati deute kai sunagesye eiv to deipnon tou megalou yeou
(YLT)   And I saw one messenger standing in the sun, and he cried, a great voice, saying to all the birds that are flying in mid-heaven, `Come and be gathered together to the supper of the great God,
(KJV)   And I saw an angel standing in the sun; and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together unto the supper of the great God;
(ASV)   And I saw an angel standing in the sun; and he cried with a loud voice, saying to all the birds that fly in mid heaven, Come and be gathered together unto the great supper of God;

 

18

(GRK)   ina faghte sarkav basilewn kai sarkav ciliarcwn kai sarkav iscurwn kai sarkav ippwn kai twn kayhmenwn ep autwn kai sarkav pantwn eleuyerwn kai doulwn kai mikrwn kai megalwn
(YLT)   that ye may eat flesh of kings, and flesh of chiefs of thousands, and flesh of strong men, and flesh of horses, and of those sitting on them, and the flesh of all -- freemen and servants -- both small and great.'
(KJV)   That ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great.
(ASV)   that ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses and of them that sit thereon, and the flesh of all men, both free and bond, and small and great.

 

19

(GRK)   kai eidon to yhrion kai touv basileiv thv ghv kai ta strateumata autwn sunhgmena poihsai polemon meta tou kayhmenou epi tou ippou kai meta tou strateumatov autou
(YLT)   And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies, having been gathered together to make war with him who is sitting upon the horse, and with his army;
(KJV)   And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies, gathered together to make war against him that sat on the horse, and against his army.
(ASV)   And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies, gathered together to make war against him that sat upon the horse, and against his army.

 

20

(GRK)   kai epiasyh to yhrion kai meta toutou o qeudoprofhthv o poihsav ta shmeia enwpion autou en oiv eplanhsen touv labontav to caragma tou yhriou kai touv proskunountav th eikoni autou zwntev eblhyhsan oi duo eiv thn limnhn tou purov thn kaiomenhn en tw yeiw
(YLT)   and the beast was taken, and with him the false prophet who did the signs before him, in which he led astray those who did receive the mark of the beast, and those who did bow before his image; living they were cast -- the two -- to the lake of the fire, that is burning with brimstone;
(KJV)   And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone.
(ASV)   And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought the signs in his sight, wherewith he deceived them that had received the mark of the beast and them that worshipped his image: they two were cast alive into the lake of fire that burneth with brimstone:

 

21

(GRK)   kai oi loipoi apektanyhsan en th romfaia tou kayhmenou epi tou ippou th ekporeuomenh ek tou stomatov autou kai panta ta ornea ecortasyhsan ek twn sarkwn autwn
(YLT)   and the rest were killed with the sword of him who is sitting on the horse, which sword is proceeding out of his mouth, and all the birds were filled out of their flesh.
(KJV)   And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth: and all the fowls were filled with their flesh.
(ASV)   and the rest were killed with the sword of him that sat upon the horse, even the sword which came forth out of his mouth: and all the birds were filled with their flesh.

 

Revelation 20

 

 

 

 

 

Public Domain Software by www.johnhurt.com