Parallel Nestle Greek (GRK), Youngs Literal Translation (YLT), King James Version (KJV), and American Standard Version (ASV).

Matthew 22.

The Book of Matthew

Return to Index

Chapter 23

1

(GRK)   tote o ihsouv elalhsen toiv ocloiv kai toiv mayhtaiv autou
(YLT)   Then Jesus spake to the multitudes, and to his disciples,
(KJV)   Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples,
(ASV)   Then spake Jesus to the multitudes and to his disciples,

 

2

(GRK)   legwn epi thv mwsewv kayedrav ekayisan oi grammateiv kai oi farisaioi
(YLT)   saying, `On the seat of Moses sat down the scribes and the Pharisees;
(KJV)   Saying The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat:
(ASV)   saying, The scribes and the Pharisees sit on Moses seat:

 

3

(GRK)   panta oun osa an eipwsin umin threin threite kai poieite kata de ta erga autwn mh poieite legousin gar kai ou poiousin
(YLT)   all, then, as much as they may say to you to observe, observe and do, but according to their works do not, for they say, and do not;
(KJV)   All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not.
(ASV)   all things therefore whatsoever they bid you, these do and observe: but do not ye after their works; for they say, and do not.

 

4

(GRK)   desmeuousin gar fortia barea kai dusbastakta kai epitiyeasin epi touv wmouv twn anyrwpwn tw de daktulw autwn ou yelousin kinhsai auta
(YLT)   for they bind together burdens heavy and grievous to be borne, and lay upon the shoulders of men, but with their finger they will not move them.
(KJV)   For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers.
(ASV)   Yea, they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with their finger.

 

5

(GRK)   panta de ta erga autwn poiousin prov to yeayhnai toiv anyrwpoiv platunousin de ta fulakthria autwn kai megalunousin ta kraspeda twn imatiwn autwn
(YLT)   `And all their works they do to be seen by men, and they make broad their phylacteries, and enlarge the fringes of their garments,
(KJV)   But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments,
(ASV)   But all their works they do to be seen of men: for they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments,

 

6

(GRK)   filousin te thn prwtoklisian en toiv deipnoiv kai tav prwtokayedriav en taiv sunagwgaiv
(YLT)   they love also the chief couches in the supper, and the chief seats in the synagogues,
(KJV)   And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues,
(ASV)   and love the chief place at feasts, and the chief seats in the synagogues,

 

7

(GRK)   kai touv aspasmouv en taiv agoraiv kai kaleisyai upo twn anyrwpwn rabbi rabbi
(YLT)   and the salutations in the market-places, and to be called by men, Rabbi, Rabbi.
(KJV)   And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi.
(ASV)   and the salutations in the marketplaces, and to be called of men, Rabbi.

 

8

(GRK)   umeiv de mh klhyhte rabbi eiv gar estin umwn o kayhghthv o cristov pantev de umeiv adelfoi este
(YLT)   `And ye -- ye may not be called Rabbi, for one is your director -- the Christ, and all ye are brethren;
(KJV)   But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren.
(ASV)   But be not ye called Rabbi: for one is your teacher, and all ye are brethren.

 

9

(GRK)   kai patera mh kaleshte umwn epi thv ghv eiv gar estin o pathr umwn o en toiv ouranoiv
(YLT)   and ye may not call any your father on the earth, for one is your Father, who is in the heavens,
(KJV)   And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.
(ASV)   And call no man your father on the earth: for one is your Father, even he who is in heaven.

 

10

(GRK)   mhde klhyhte kayhghtai eiv gar umwn estin o kayhghthv o cristov
(YLT)   nor may ye be called directors, for one is your director -- the Christ.
(KJV)   Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ.
(ASV)   Neither be ye called masters: for one is your master, even the Christ.

 

11

(GRK)   o de meizwn umwn estai umwn diakonov
(YLT)   And the greater of you shall be your ministrant,
(KJV)   But he that is greatest among you shall be your servant.
(ASV)   But he that is greatest among you shall be your servant.

 

12

(GRK)   ostiv de uqwsei eauton tapeinwyhsetai kai ostiv tapeinwsei eauton uqwyhsetai
(YLT)   and whoever shall exalt himself shall be humbled, and whoever shall humble himself shall be exalted.
(KJV)   And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.
(ASV)   And whosoever shall exalt himself shall be humbled; and whosoever shall humble himself shall be exalted.

 

13

(GRK)   ouai de umin grammateiv kai farisaioi upokritai oti katesyiete tav oikiav twn chrwn kai profasei makra proseucomenoi dia touto lhqesye perissoteron krima
(YLT)   `Wo to you, Scribes and Pharisees, hypocrites! because ye shut up the reign of the heavens before men, for ye do not go in, nor those going in do ye suffer to enter.
(KJV)   But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.
(ASV)   But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye shut the kingdom of heaven against men: for ye enter not in yourselves, neither suffer ye them that are entering in to enter.

 

14

(GRK)   ouai umin grammateiv kai farisaioi upokritai oti kleiete thn basileian twn ouranwn emprosyen twn anyrwpwn umeiv gar ouk eisercesye oude touv eisercomenouv afiete eiselyein
(YLT)   `Wo to you, Scribes and Pharisees, hypocrites! because ye eat up the houses of the widows, and for a pretence make long prayers, because of this ye shall receive more abundant judgment.
(KJV)   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.
(ASV)   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, even while for a pretence ye make long prayers: therefore ye shall receive greater condemnation.

 

15

(GRK)   ouai umin grammateiv kai farisaioi upokritai oti periagete thn yalassan kai thn xhran poihsai ena proshluton kai otan genhtai poieite auton uion geennhv diploteron umwn
(YLT)   `Wo to you, Scribes and Pharisees, hypocrites! because ye go round the sea and the dry land to make one proselyte, and whenever it may happen -- ye make him a son of gehenna twofold more than yourselves.
(KJV)   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves.
(ASV)   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte; and when he is become so, ye make him twofold more a son of hell than yourselves.

 

16

(GRK)   ouai umin odhgoi tufloi oi legontev ov an omosh en tw naw ouden estin ov d an omosh en tw crusw tou naou ofeilei
(YLT)   `Wo to you, blind guides, who are saying, Whoever may swear by the sanctuary, it is nothing, but whoever may swear by the gold of the sanctuary -- is debtor!
(KJV)   Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor!
(ASV)   Woe unto you, ye blind guides, that say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor.

 

17

(GRK)   mwroi kai tufloi tiv gar meizwn estin o crusov h o naov o agiazwn ton cruson
(YLT)   Fools and blind! for which is greater, the gold, or the sanctuary that is sanctifying the gold?
(KJV)   Ye fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple that sanctifieth the gold?
(ASV)   Ye fools and blind: for which is greater, the gold, or the temple that hath sanctified the gold?

 

18

(GRK)   kai ov ean omosh en tw yusiasthriw ouden estin ov d an omosh en tw dwrw tw epanw autou ofeilei
(YLT)   `And, whoever may swear by the altar, it is nothing; but whoever may swear by the gift that is upon it -- is debtor!
(KJV)   And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty.
(ASV)   And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever shall swear by the gift that is upon it, he is a debtor.

 

19

(GRK)   mwroi kai tufloi ti gar meizon to dwron h to yusiasthrion to agiazon to dwron
(YLT)   Fools and blind! for which is greater, the gift, or the altar that is sanctifying the gift?
(KJV)   Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?
(ASV)   Ye blind: for which is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?

 

20

(GRK)   o oun omosav en tw yusiasthriw omnuei en autw kai en pasin toiv epanw autou
(YLT)   `He therefore who did swear by the altar, doth swear by it, and by all things on it;
(KJV)   Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.
(ASV)   He therefore that sweareth by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.

 

21

(GRK)   kai o omosav en tw naw omnuei en autw kai en tw katoikounti auton
(YLT)   and he who did swear by the sanctuary, doth swear by it, and by Him who is dwelling in it;
(KJV)   And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
(ASV)   And he that sweareth by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.

 

22

(GRK)   kai o omosav en tw ouranw omnuei en tw yronw tou yeou kai en tw kayhmenw epanw autou
(YLT)   and he who did swear by the heaven, doth swear by the throne of God, and by Him who is sitting upon it.
(KJV)   And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.
(ASV)   And he that sweareth by the heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.

 

23

(GRK)   ouai umin grammateiv kai farisaioi upokritai oti apodekatoute to hduosmon kai to anhyon kai to kuminon kai afhkate ta barutera tou nomou thn krisin kai ton eleon kai thn pistin tauta edei poihsai kakeina mh afienai
(YLT)   `Wo to you, Scribes and Pharisees, hypocrites! because ye give tithe of the mint, and the dill, and the cumin, and did neglect the weightier things of the Law -- the judgment, and the kindness, and the faith; these it behoved you to do, and those not to neglect.
(KJV)   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.
(ASV)   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye tithe mint and anise and cummin, and have left undone the weightier matters of the law, justice, and mercy, and faith: but these ye ought to have done, and not to have left the other undone.

 

24

(GRK)   odhgoi tufloi oi diulizontev ton kwnwpa thn de kamhlon katapinontev
(YLT)   `Blind guides! who are straining out the gnat, and the camel are swallowing.
(KJV)   Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel.
(ASV)   Ye blind guides, that strain out the gnat, and swallow the camel!

 

25

(GRK)   ouai umin grammateiv kai farisaioi upokritai oti kayarizete to exwyen tou pothriou kai thv paroqidov eswyen de gemousin ex arpaghv kai akrasiav
(YLT)   `Wo to you, Scribes and Pharisees, hypocrites! because ye make clean the outside of the cup and the plate, and within they are full of rapine and incontinence.
(KJV)   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess.
(ASV)   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye cleanse the outside of the cup and of the platter, but within they are full from extortion and excess.

 

26

(GRK)   farisaie tufle kayarison prwton to entov tou pothriou kai thv paroqidov ina genhtai kai to ektov autwn kayaron
(YLT)   `Blind Pharisee! cleanse first the inside of the cup and the plate, that the outside of them also may become clean.
(KJV)   Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also.
(ASV)   Thou blind Pharisee, cleanse first the inside of the cup and of the platter, that the outside thereof may become clean also.

 

27

(GRK)   ouai umin grammateiv kai farisaioi upokritai oti paromoiazete tafoiv kekoniamenoiv oitinev exwyen men fainontai wraioi eswyen de gemousin ostewn nekrwn kai pashv akayarsiav
(YLT)   `Wo to you, Scribes and Pharisees, hypocrites! because ye are like to whitewashed sepulchres, which outwardly indeed do appear beautiful, and within are full of bones of dead men, and of all uncleanness;
(KJV)   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness.
(ASV)   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which outwardly appear beautiful, but inwardly are full of dead men's bones, and of all uncleanness.

 

28

(GRK)   outwv kai umeiv exwyen men fainesye toiv anyrwpoiv dikaioi eswyen de mestoi este upokrisewv kai anomiav
(YLT)   so also ye outwardly indeed do appear to men righteous, and within ye are full of hypocrisy and lawlessness.
(KJV)   Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.
(ASV)   Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but inwardly ye are full of hypocrisy and iniquity.

 

29

(GRK)   ouai umin grammateiv kai farisaioi upokritai oti oikodomeite touv tafouv twn profhtwn kai kosmeite ta mnhmeia twn dikaiwn
(YLT)   `Wo to you, Scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the sepulchres of the prophets, and adorn the tombs of the righteous,
(KJV)   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous,
(ASV)   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye build the sepulchres of the prophets, and garnish the tombs of the righteous,

 

30

(GRK)   kai legete ei hmen en taiv hmeraiv twn paterwn hmwn ouk an hmen koinwnoi autwn en tw aimati twn profhtwn
(YLT)   and say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets.
(KJV)   And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets.
(ASV)   and say, If we had been in the days of our fathers, we should not have been partakers with them in the blood of the prophets.

 

31

(GRK)   wste martureite eautoiv oti uioi este twn foneusantwn touv profhtav
(YLT)   So that ye testify to yourselves, that ye are sons of them who did murder the prophets;
(KJV)   Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets.
(ASV)   Wherefore ye witness to yourselves, that ye are sons of them that slew the prophets.

 

32

(GRK)   kai umeiv plhrwsate to metron twn paterwn umwn
(YLT)   and ye -- ye fill up the measure of your fathers.
(KJV)   Fill ye up then the measure of your fathers.
(ASV)   Fill ye up then the measure of your fathers.

 

33

(GRK)   ofeiv gennhmata ecidnwn pwv fughte apo thv krisewv thv geennhv
(YLT)   `Serpents! brood of vipers! how may ye escape from the judgment of the gehenna?
(KJV)   Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell?
(ASV)   Ye serpents, ye offspring of vipers, how shall ye escape the judgment of hell?

 

34

(GRK)   dia touto idou egw apostellw prov umav profhtav kai sofouv kai grammateiv kai ex autwn apokteneite kai staurwsete kai ex autwn mastigwsete en taiv sunagwgaiv umwn kai diwxete apo polewv eiv polin
(YLT)   `Because of this, lo, I send to you prophets, and wise men, and scribes, and of them ye will kill and crucify, and of them ye will scourge in your synagogues, and will pursue from city to city;
(KJV)   Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city:
(ASV)   Therefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: some of them shall ye kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute from city to city:

 

35

(GRK)   opwv elyh ef umav pan aima dikaion ekcunomenon epi thv ghv apo tou aimatov abel tou dikaiou ewv tou aimatov zacariou uiou baraciou on efoneusate metaxu tou naou kai tou yusiasthriou
(YLT)   that on you may come all the righteous blood being poured out on the earth from the blood of Abel the righteous, unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the sanctuary and the altar:
(KJV)   That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.
(ASV)   that upon you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of Abel the righteous unto the blood of Zachariah son of Barachiah, whom ye slew between the sanctuary and the altar.

 

36

(GRK)   amhn legw umin hxei tauta panta epi thn genean tauthn
(YLT)   verily I say to you, all these things shall come upon this generation.
(KJV)   Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.
(ASV)   Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.

 

37

(GRK)   ierousalhm ierousalhm h apokteinousa touv profhtav kai liyobolousa touv apestalmenouv prov authn posakiv hyelhsa episunagagein ta tekna sou on tropon episunagei orniv ta nossia eauthv upo tav pterugav kai ouk hyelhsate
(YLT)   `Jerusalem, Jerusalem, that art killing the prophets, and stoning those sent unto thee, how often did I will to gather thy children together, as a hen doth gather her own chickens under the wings, and ye did not will.
(KJV)   O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!
(ASV)   O Jerusalem, Jerusalem, that killeth the prophets, and stoneth them that are sent unto her! how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!

 

38

(GRK)   idou afietai umin o oikov umwn erhmov
(YLT)   Lo, left desolate to you is your house;
(KJV)   Behold, your house is left unto you desolate.
(ASV)   Behold, your house is left unto you desolate.

 

39

(GRK)   legw gar umin ou mh me idhte ap arti ewv an eiphte euloghmenov o ercomenov en onomati kuriou
(YLT)   for I say to you, ye may not see me henceforth, till ye may say, Blessed is he who is coming in the name of the Lord.'
(KJV)   For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.
(ASV)   For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.

 

Matthew 24

 

 

 

 

 

Public Domain Software by www.johnhurt.com