Parallel Nestle Greek (GRK), Youngs Literal Translation (YLT), King James Version (KJV), and American Standard Version (ASV).

Matthew 21.

The Book of Matthew

Return to Index

Chapter 22

1

(GRK)   kai apokriyeiv o ihsouv palin eipen autoiv en parabolaiv legwn
(YLT)   And Jesus answering, again spake to them in similes, saying,
(KJV)   And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,
(ASV)   And Jesus answered and spake again in parables unto them, saying,

 

2

(GRK)   wmoiwyh h basileia twn ouranwn anyrwpw basilei ostiv epoihsen gamouv tw uiw autou
(YLT)   `The reign of the heavens was likened to a man, a king, who made marriage-feasts for his son,
(KJV)   The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,
(ASV)   The kingdom of heaven is likened unto a certain king, who made a marriage feast for his son,

 

3

(GRK)   kai apesteilen touv doulouv autou kalesai touv keklhmenouv eiv touv gamouv kai ouk hyelon elyein
(YLT)   and he sent forth his servants to call those having been called to the marriage-feasts, and they were not willing to come.
(KJV)   And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.
(ASV)   and sent forth his servants to call them that were bidden to the marriage feast: and they would not come.

 

4

(GRK)   palin apesteilen allouv doulouv legwn eipate toiv keklhmenoiv idou to ariston mou htoimasa oi tauroi mou kai ta sitista teyumena kai panta etoima deute eiv touv gamouv
(YLT)   `Again he sent forth other servants, saying, Say to those who have been called: Lo, my dinner I prepared, my oxen and the fatlings have been killed, and all things are ready, come ye to the marriage-feasts;
(KJV)   Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.
(ASV)   Again he sent forth other servants, saying, Tell them that are bidden, Behold, I have made ready my dinner; my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come to the marriage feast.

 

5

(GRK)   oi de amelhsantev aphlyon o men eiv ton idion agron o de eiv thn emporian autou
(YLT)   and they, having disregarded it, went away, the one to his own field, and the other to his merchandise;
(KJV)   But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:
(ASV)   But they made light of it, and went their ways, one to his own farm, another to his merchandise;

 

6

(GRK)   oi de loipoi krathsantev touv doulouv autou ubrisan kai apekteinan
(YLT)   and the rest, having laid hold on his servants, did insult and slay them.
(KJV)   And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.
(ASV)   and the rest laid hold on his servants, and treated them shamefully, and killed them.

 

7

(GRK)   akousav de o basileuv wrgisyh kai pemqav ta strateumata autou apwlesen touv foneiv ekeinouv kai thn polin autwn eneprhsen
(YLT)   `And the king having heard, was wroth, and having sent forth his soldiers, he destroyed those murderers, and their city he set on fire;
(KJV)   But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.
(ASV)   But the king was wroth; and he sent his armies, and destroyed those murderers, and burned their city.

 

8

(GRK)   tote legei toiv douloiv autou o men gamov etoimov estin oi de keklhmenoi ouk hsan axioi
(YLT)   then saith he to his servants, The marriage-feast indeed is ready, and those called were not worthy,
(KJV)   Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.
(ASV)   Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they that were bidden were not worthy.

 

9

(GRK)   poreuesye oun epi tav diexodouv twn odwn kai osouv an eurhte kalesate eiv touv gamouv
(YLT)   be going, then, on to the cross-ways, and as many as ye may find, call ye to the marriage-feasts.
(KJV)   Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.
(ASV)   Go ye therefore unto the partings of the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage feast.

 

10

(GRK)   kai exelyontev oi douloi ekeinoi eiv tav odouv sunhgagon pantav osouv euron ponhrouv te kai agayouv kai eplhsyh o gamov anakeimenwn
(YLT)   `And those servants, having gone forth to the ways, did gather all, as many as they found, both bad and good, and the marriage-feast apartment was filled with those reclining.
(KJV)   So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.
(ASV)   And those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was filled with guests.

 

11

(GRK)   eiselywn de o basileuv yeasasyai touv anakeimenouv eiden ekei anyrwpon ouk endedumenon enduma gamou
(YLT)   `And the king having come in to view those reclining, saw there a man not clothed with clothing of the marriage-feast,
(KJV)   And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:
(ASV)   But when the king came in to behold the guests, he saw there a man who had not on a wedding-garment:

 

12

(GRK)   kai legei autw etaire pwv eishlyev wde mh ecwn enduma gamou o de efimwyh
(YLT)   and he saith to him, Comrade, how didst thou come in hither, not having clothing of the marriage-feast? and he was speechless.
(KJV)   And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.
(ASV)   and he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding-garment? And he was speechless.

 

13

(GRK)   tote eipen o basileuv toiv diakonoiv dhsantev autou podav kai ceirav arate auton kai ekbalete eiv to skotov to exwteron ekei estai o klauymov kai o brugmov twn odontwn
(YLT)   `Then said the king to the ministrants, Having bound his feet and hands, take him up and cast forth to the outer darkness, there shall be the weeping and the gnashing of the teeth;
(KJV)   Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth.
(ASV)   Then the king said to the servants, Bind him hand and foot, and cast him out into the outer darkness; there shall be the weeping and the gnashing of teeth.

 

14

(GRK)   polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi
(YLT)   for many are called, and few chosen.'
(KJV)   For many are called, but few are chosen.
(ASV)   For many are called, but few chosen.

 

15

(GRK)   tote poreuyentev oi farisaioi sumboulion elabon opwv auton pagideuswsin en logw
(YLT)   Then the Pharisees having gone, took counsel how they might ensnare him in words,
(KJV)   Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.
(ASV)   Then went the Pharisees, and took counsel how they might ensnare him in his talk.

 

16

(GRK)   kai apostellousin autw touv mayhtav autwn meta twn hrwdianwn legontev didaskale oidamen oti alhyhv ei kai thn odon tou yeou en alhyeia didaskeiv kai ou melei soi peri oudenov ou gar blepeiv eiv proswpon anyrwpwn
(YLT)   and they send to him their disciples with the Herodians, saying, `Teacher, we have known that thou art true, and the way of God in truth thou dost teach, and thou art not caring for any one, for thou dost not look to the face of men;
(KJV)   And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.
(ASV)   And they send to him their disciples, with the Herodians, saying, Teacher, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, and carest not for any one: for thou regardest not the person of men.

 

17

(GRK)   eipe oun hmin ti soi dokei exestin dounai khnson kaisari h ou
(YLT)   tell us, therefore, what dost thou think? is it lawful to give tribute to Caesar or not?'
(KJV)   Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
(ASV)   Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?

 

18

(GRK)   gnouv de o ihsouv thn ponhrian autwn eipen ti me peirazete upokritai
(YLT)   And Jesus having known their wickedness, said, `Why me do ye tempt, hypocrites?
(KJV)   But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?
(ASV)   But Jesus perceived their wickedness, and said, Why make ye trial of me, ye hypocrites?

 

19

(GRK)   epideixate moi to nomisma tou khnsou oi de proshnegkan autw dhnarion
(YLT)   show me the tribute-coin?' and they brought to him a denary;
(KJV)   Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.
(ASV)   Show me the tribute money. And they brought unto him a denarius.

 

20

(GRK)   kai legei autoiv tinov h eikwn auth kai h epigrafh
(YLT)   and he saith to them, `Whose is this image and the inscription?'
(KJV)   And he saith unto them, Whose is this image and superscription?
(ASV)   And he saith unto them, Whose is this image and superscription?

 

21

(GRK)   legousin autw kaisarov tote legei autoiv apodote oun ta kaisarov kaisari kai ta tou yeou tw yew
(YLT)   they say to him, `Caesar's;' then saith he to them, `Render therefore the things of Caesar to Caesar, and the things of God to God;'
(KJV)   They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's.
(ASV)   They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things that are Caesar's; and unto God the things that are God's.

 

22

(GRK)   kai akousantev eyaumasan kai afentev auton aphlyon
(YLT)   and having heard they wondered, and having left him they went away.
(KJV)   When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.
(ASV)   And when they heard it, they marvelled, and left him, and went away.

 

23

(GRK)   en ekeinh th hmera proshlyon autw saddoukaioi oi legontev mh einai anastasin kai ephrwthsan auton
(YLT)   In that day there came near to him Sadducees, who are saying there is not a rising again, and they questioned him, saying,
(KJV)   The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,
(ASV)   On that day there came to him Sadducees, they that say that there is no resurrection: and they asked him,

 

24

(GRK)   legontev didaskale mwshv eipen ean tiv apoyanh mh ecwn tekna epigambreusei o adelfov autou thn gunaika autou kai anasthsei sperma tw adelfw autou
(YLT)   `Teacher, Moses said, If any one may die not having children, his brother shall marry his wife, and shall raise up seed to his brother.
(KJV)   Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.
(ASV)   saying, Teacher, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.

 

25

(GRK)   hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwtov gamhsav eteleuthsen kai mh ecwn sperma afhken thn gunaika autou tw adelfw autou
(YLT)   `And there were with us seven brothers, and the first having married did die, and not having seed, he left his wife to his brother;
(KJV)   Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:
(ASV)   Now there were with us seven brethren: and the first married and deceased, and having no seed left his wife unto his brother;

 

26

(GRK)   omoiwv kai o deuterov kai o tritov ewv twn epta
(YLT)   in like manner also the second, and the third, unto the seventh,
(KJV)   Likewise the second also, and the third, unto the seventh.
(ASV)   in like manner the second also, and the third, unto the seventh.

 

27

(GRK)   usteron de pantwn apeyanen kai h gunh
(YLT)   and last of all died also the woman;
(KJV)   And last of all the woman died also.
(ASV)   And after them all, the woman died.

 

28

(GRK)   en th oun anastasei tinov twn epta estai gunh pantev gar escon authn
(YLT)   therefore in the rising again, of which of the seven shall she be wife -- for all had her?'
(KJV)   Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.
(ASV)   In the resurrection therefore whose wife shall she be of the seven? for they all had her.

 

29

(GRK)   apokriyeiv de o ihsouv eipen autoiv planasye mh eidotev tav grafav mhde thn dunamin tou yeou
(YLT)   And Jesus answering said to them, `Ye go astray, not knowing the Writings, nor the power of God;
(KJV)   Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.
(ASV)   But Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.

 

30

(GRK)   en gar th anastasei oute gamousin oute ekgamizontai all wv aggeloi tou yeou en ouranw eisin
(YLT)   for in the rising again they do not marry, nor are they given in marriage, but are as messengers of God in heaven.
(KJV)   For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.
(ASV)   For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as angels in heaven.

 

31

(GRK)   peri de thv anastasewv twn nekrwn ouk anegnwte to rhyen umin upo tou yeou legontov
(YLT)   `And concerning the rising again of the dead, did ye not read that which was spoken to you by God, saying,
(KJV)   But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,
(ASV)   But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,

 

32

(GRK)   egw eimi o yeov abraam kai o yeov isaak kai o yeov iakwb ouk estin o yeov yeov nekrwn alla zwntwn
(YLT)   I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not a God of dead men, but of living.'
(KJV)   I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.
(ASV)   I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.

 

33

(GRK)   kai akousantev oi ocloi exeplhssonto epi th didach autou
(YLT)   And having heard, the multitudes were astonished at his teaching;
(KJV)   And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.
(ASV)   And when the multitudes heard it, they were astonished at his teaching.

 

34

(GRK)   oi de farisaioi akousantev oti efimwsen touv saddoukaiouv sunhcyhsan epi to auto
(YLT)   and the Pharisees, having heard that he did silence the Sadducees, were gathered together unto him;
(KJV)   But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.
(ASV)   But the Pharisees, when they heard that he had put the Sadducees to silence, gathered themselves together.

 

35

(GRK)   kai ephrwthsen eiv ex autwn nomikov peirazwn auton kai legwn
(YLT)   and one of them, a lawyer, did question, tempting him, and saying,
(KJV)   Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,
(ASV)   And one of them, a lawyer, asked him a question, trying him:

 

36

(GRK)   didaskale poia entolh megalh en tw nomw
(YLT)   `Teacher, which is the great command in the Law?'
(KJV)   Master, which is the great commandment in the law?
(ASV)   Teacher, which is the great commandment in the law?

 

37

(GRK)   o de ihsouv eipen autw agaphseiv kurion ton yeon sou en olh th kardia sou kai en olh th quch sou kai en olh th dianoia sou
(YLT)   And Jesus said to him, `Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thine understanding --
(KJV)   Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
(ASV)   And he said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

 

38

(GRK)   auth estin prwth kai megalh entolh
(YLT)   this is a first and great command;
(KJV)   This is the first and great commandment.
(ASV)   This is the great and first commandment.

 

39

(GRK)   deutera de omoia auth agaphseiv ton plhsion sou wv seauton
(YLT)   and the second is like to it, Thou shalt love thy neighbor as thyself;
(KJV)   And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
(ASV)   And a second like unto it is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself.

 

40

(GRK)   en tautaiv taiv dusin entolaiv olov o nomov kai oi profhtai kremantai
(YLT)   on these -- the two commands -- all the law and the prophets do hang.'
(KJV)   On these two commandments hang all the law and the prophets.
(ASV)   On these two commandments the whole law hangeth, and the prophets.

 

41

(GRK)   sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen autouv o ihsouv
(YLT)   And the Pharisees having been gathered together, Jesus did question them,
(KJV)   While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
(ASV)   Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question,

 

42

(GRK)   legwn ti umin dokei peri tou cristou tinov uiov estin legousin autw tou dabid
(YLT)   saying, `What do ye think concerning the Christ? of whom is he son?' They say to him, `Of David.'
(KJV)   Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The son of David.
(ASV)   saying, What think ye of the Christ? whose son is he? They say unto him, The son of David.

 

43

(GRK)   legei autoiv pwv oun dabid en pneumati kurion auton kalei legwn
(YLT)   He saith to them, `How then doth David in the Spirit call him lord, saying,
(KJV)   He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,
(ASV)   He saith unto them, How then doth David in the Spirit call him Lord, saying,

 

44

(GRK)   eipen o kuriov tw kuriw mou kayou ek dexiwn mou ewv an yw touv ecyrouv sou upopodion twn podwn sou
(YLT)   The Lord said to my lord, Sit at my right hand, till I may make thine enemies thy footstool?
(KJV)   The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?
(ASV)   The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, Till I put thine enemies underneath thy feet?

 

45

(GRK)   ei oun dabid kalei auton kurion pwv uiov autou estin
(YLT)   If then David doth call him lord, how is he his son?'
(KJV)   If David then call him Lord, how is he his son?
(ASV)   If David then calleth him Lord, how is he his son?

 

46

(GRK)   kai oudeiv edunato autw apokriyhnai logon oude etolmhsen tiv ap ekeinhv thv hmerav eperwthsai auton ouketi
(YLT)   And no one was able to answer him a word, nor durst any from that day question him any more.
(KJV)   And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.
(ASV)   And no one was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.

 

Matthew 23

 

 

 

 

 

Public Domain Software by www.johnhurt.com