Parallel Nestle Greek (GRK), Youngs Literal Translation (YLT), King James Version (KJV), and American Standard Version (ASV).

Matthew 20.

The Book of Matthew

Return to Index

Chapter 21

1

(GRK)   kai ote hggisan eiv ierosoluma kai hlyon eiv bhyfagh prov to orov twn elaiwn tote o ihsouv apesteilen duo mayhtav
(YLT)   And when they came nigh to Jerusalem, and came to Bethphage, unto the mount of the Olives, then Jesus sent two disciples,
(KJV)   And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples,
(ASV)   And when they drew nigh unto Jerusalem, and came unto Bethphage, unto the mount of Olives, then Jesus sent two disciples,

 

2

(GRK)   legwn autoiv poreuyhte eiv thn kwmhn thn apenanti umwn kai euyewv eurhsete onon dedemenhn kai pwlon met authv lusantev agagete moi
(YLT)   saying to them, `Go on to the village over-against you, and immediately ye shall find an ass bound, and a colt with her -- having loosed, bring ye to me;
(KJV)   Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.
(ASV)   saying unto them, Go into the village that is over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.

 

3

(GRK)   kai ean tiv umin eiph ti ereite oti o kuriov autwn creian ecei euyewv de apostelei autouv
(YLT)   and if any one may say anything to you, ye shall say, that the lord hath need of them, and immediately he will send them.'
(KJV)   And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.
(ASV)   And if any one say aught unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.

 

4

(GRK)   touto de olon gegonen ina plhrwyh to rhyen dia tou profhtou legontov
(YLT)   And all this came to pass, that it might be fulfilled that was spoken through the prophet, saying,
(KJV)   All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying,
(ASV)   Now this is come to pass, that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying,

 

5

(GRK)   eipate th yugatri siwn idou o basileuv sou ercetai soi prauv kai epibebhkwv epi onon kai pwlon uion upozugiou
(YLT)   `Tell ye the daughter of Zion, Lo, thy king doth come to thee, meek, and mounted on an ass, and a colt, a foal of a beast of burden.'
(KJV)   Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.
(ASV)   Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy King cometh unto thee, Meek, and riding upon an ass, And upon a colt the foal of an ass.

 

6

(GRK)   poreuyentev de oi mayhtai kai poihsantev kaywv prosetaxen autoiv o ihsouv
(YLT)   And the disciples having gone and having done as Jesus commanded them,
(KJV)   And the disciples went, and did as Jesus commanded them,
(ASV)   And the disciples went, and did even as Jesus appointed them,

 

7

(GRK)   hgagon thn onon kai ton pwlon kai epeyhkan epanw autwn ta imatia autwn kai epekayisen epanw autwn
(YLT)   brought the ass and the colt, and did put on them their garments, and set him upon them;
(KJV)   And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon.
(ASV)   and brought the ass, and the colt, and put on them their garments; and he sat thereon.

 

8

(GRK)   o de pleistov oclov estrwsan eautwn ta imatia en th odw alloi de ekopton kladouv apo twn dendrwn kai estrwnnuon en th odw
(YLT)   and the very great multitude spread their own garments in the way, and others were cutting branches from the trees, and were strewing in the way,
(KJV)   And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way.
(ASV)   And the most part of the multitude spread their garments in the way; and others cut branches from the trees, and spread them in the way.

 

9

(GRK)   oi de ocloi oi proagontev kai oi akolouyountev ekrazon legontev wsanna tw uiw dabid euloghmenov o ercomenov en onomati kuriou wsanna en toiv uqistoiv
(YLT)   and the multitudes who were going before, and who were following, were crying, saying, `Hosanna to the Son of David, blessed is he who is coming in the name of the Lord; Hosanna in the highest.'
(KJV)   And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.
(ASV)   And the multitudes that went before him, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.

 

10

(GRK)   kai eiselyontov autou eiv ierosoluma eseisyh pasa h poliv legousa tiv estin outov
(YLT)   And he having entered into Jerusalem, all the city was moved, saying, `Who is this?'
(KJV)   And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?
(ASV)   And when he was come into Jerusalem, all the city was stirred, saying, Who is this?

 

11

(GRK)   oi de ocloi elegon outov estin ihsouv o profhthv o apo nazaret thv galilaiav
(YLT)   And the multitudes said, `This is Jesus the prophet, who is from Nazareth of Galilee.'
(KJV)   And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee.
(ASV)   And the multitudes said, This is the prophet, Jesus, from Nazareth of Galilee.

 

12

(GRK)   kai eishlyen o ihsouv eiv to ieron tou yeou kai exebalen pantav touv pwlountav kai agorazontav en tw ierw kai tav trapezav twn kollubistwn katestreqen kai tav kayedrav twn pwlountwn tav peristerav
(YLT)   And Jesus entered into the temple of God, and did cast forth all those selling and buying in the temple, and the tables of the money-changers he overturned, and the seats of those selling the doves,
(KJV)   And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,
(ASV)   And Jesus entered into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of he money-changers, and the seats of them that sold the doves;

 

13

(GRK)   kai legei autoiv gegraptai o oikov mou oikov proseuchv klhyhsetai umeiv de auton epoihsate sphlaion lhstwn
(YLT)   and he saith to them, `It hath been written, My house a house of prayer shall be called, but ye did make it a den of robbers.'
(KJV)   And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.
(ASV)   and he saith unto them, It is written, My house shall be called a house of prayer: but ye make it a den of robbers.

 

14

(GRK)   kai proshlyon autw tufloi kai cwloi en tw ierw kai eyerapeusen autouv
(YLT)   And there came to him blind and lame men in the temple, and he healed them,
(KJV)   And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.
(ASV)   And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.

 

15

(GRK)   idontev de oi arciereiv kai oi grammateiv ta yaumasia a epoihsen kai touv paidav krazontav en tw ierw kai legontav wsanna tw uiw dabid hganakthsan
(YLT)   and the chief priests and the scribes having seen the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, `Hosanna to the Son of David,' were much displeased;
(KJV)   And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the son of David; they were sore displeased,
(ASV)   But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children that were crying in the temple and saying, Hosanna to the son of David; they were moved with indignation,

 

16

(GRK)   kai eipon autw akoueiv ti outoi legousin o de ihsouv legei autoiv nai oudepote anegnwte oti ek stomatov nhpiwn kai yhlazontwn kathrtisw ainon
(YLT)   and they said to him, `Hearest thou what these say?' And Jesus saith to them, `Yes, did ye never read, that, Out of the mouth of babes and sucklings Thou didst prepare praise?'
(KJV)   And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?
(ASV)   and said unto him, Hearest thou what these are saying? And Jesus saith unto them, Yea: did ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou has perfected praise?

 

17

(GRK)   kai katalipwn autouv exhlyen exw thv polewv eiv bhyanian kai hulisyh ekei
(YLT)   And having left them, he went forth out of the city to Bethany, and did lodge there,
(KJV)   And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there.
(ASV)   And he left them, and went forth out of the city to Bethany, and lodged there.

 

18

(GRK)   prwiav de epanagwn eiv thn polin epeinasen
(YLT)   and in the morning turning back to the city, he hungered,
(KJV)   Now in the morning as he returned into the city, he hungered.
(ASV)   Now in the morning as he returned to the city, he hungered.

 

19

(GRK)   kai idwn sukhn mian epi thv odou hlyen ep authn kai ouden euren en auth ei mh fulla monon kai legei auth mhketi ek sou karpov genhtai eiv ton aiwna kai exhranyh paracrhma h sukh
(YLT)   and having seen a certain fig-tree on the way, he came to it, and found nothing in it except leaves only, and he saith to it, `No more from thee may fruit be -- to the age;' and forthwith the fig-tree withered.
(KJV)   And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away.
(ASV)   And seeing a fig tree by the way side, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only; and he saith unto it, Let there be no fruit from thee henceforward for ever. And immediately the fig tree withered away.

 

20

(GRK)   kai idontev oi mayhtai eyaumasan legontev pwv paracrhma exhranyh h sukh
(YLT)   And the disciples having seen, did wonder, saying, `How did the fig-tree forthwith wither?'
(KJV)   And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away!
(ASV)   And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How did the fig tree immediately wither away?

 

21

(GRK)   apokriyeiv de o ihsouv eipen autoiv amhn legw umin ean echte pistin kai mh diakriyhte ou monon to thv sukhv poihsete alla kan tw orei toutw eiphte aryhti kai blhyhti eiv thn yalassan genhsetai
(YLT)   And Jesus answering said to them, `Verily I say to you, If ye may have faith, and may not doubt, not only this of the fig-tree shall ye do, but even if to this mount ye may say, Be lifted up and be cast into the sea, it shall come to pass;
(KJV)   Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.
(ASV)   And Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do what is done to the fig tree, but even if ye shall say unto this mountain, Be thou taken up and cast into the sea, it shall be done.

 

22

(GRK)   kai panta osa an aithshte en th proseuch pisteuontev lhqesye
(YLT)   and all -- as much as ye may ask in the prayer, believing, ye shall receive.'
(KJV)   And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.
(ASV)   And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.

 

23

(GRK)   kai elyonti autw eiv to ieron proshlyon autw didaskonti oi arciereiv kai oi presbuteroi tou laou legontev en poia exousia tauta poieiv kai tiv soi edwken thn exousian tauthn
(YLT)   And he having come to the temple, there came to him when teaching the chief priests and the elders of the people, saying, `By what authority dost thou do these things? and who gave thee this authority?'
(KJV)   And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?
(ASV)   And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?

 

24

(GRK)   apokriyeiv de o ihsouv eipen autoiv erwthsw umav kagw logon ena on ean eiphte moi kagw umin erw en poia exousia tauta poiw
(YLT)   And Jesus answering said to them, `I will ask you -- I also -- one word, which if ye may tell me, I also will tell you by what authority I do these things;
(KJV)   And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things.
(ASV)   And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one question, which if ye tell me, I likewise will tell you by what authority I do these things.

 

25

(GRK)   to baptisma iwannou poyen hn ex ouranou h ex anyrwpwn oi de dielogizonto par eautoiv legontev ean eipwmen ex ouranou erei hmin diati oun ouk episteusate autw
(YLT)   the baptism of John, whence was it? -- from heaven, or from men?' And they were reasoning with themselves, saying, `If we should say, From heaven; he will say to us, Wherefore, then, did ye not believe him?
(KJV)   The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?
(ASV)   The baptism of John, whence was it? from heaven or from men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why then did ye not believe him?

 

26

(GRK)   ean de eipwmen ex anyrwpwn foboumeya ton oclon pantev gar ecousin ton iwannhn wv profhthn
(YLT)   and if we should say, From men, we fear the multitude, for all hold John as a prophet.'
(KJV)   But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet.
(ASV)   But if we shall say, From men; we fear the multitude; for all hold John as a prophet.

 

27

(GRK)   kai apokriyentev tw ihsou eipon ouk oidamen efh autoiv kai autov oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw
(YLT)   And answering Jesus they said, `We have not known.' He said to them -- he also -- `Neither do I tell you by what authority I do these things.
(KJV)   And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.
(ASV)   And they answered Jesus, and said, We know not. He also said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.

 

28

(GRK)   ti de umin dokei anyrwpov eicen tekna duo kai proselywn tw prwtw eipen teknon upage shmeron ergazou en tw ampelwni mou
(YLT)   `And what think ye? A man had two children, and having come to the first, he said, Child, go, to-day be working in my vineyard.'
(KJV)   But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard.
(ASV)   But what think ye? A man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to-day in the vineyard.

 

29

(GRK)   o de apokriyeiv eipen ou yelw usteron de metamelhyeiv aphlyen
(YLT)   And he answering said, `I will not,' but at last, having repented, he went.
(KJV)   He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went.
(ASV)   And he answered and said, I will not: but afterward he repented himself, and went.

 

30

(GRK)   kai proselywn tw deuterw eipen wsautwv o de apokriyeiv eipen egw kurie kai ouk aphlyen
(YLT)   `And having come to the second, he said in the same manner, and he answering said, I go, sir, and went not;
(KJV)   And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not.
(ASV)   And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not.

 

31

(GRK)   tiv ek twn duo epoihsen to yelhma tou patrov legousin autw o prwtov legei autoiv o ihsouv amhn legw umin oti oi telwnai kai ai pornai proagousin umav eiv thn basileian tou yeou
(YLT)   which of the two did the will of the father?' They say to him, `The first.' Jesus saith to them, `Verily I say to you, that the tax-gatherers and the harlots do go before you into the reign of God,
(KJV)   Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.
(ASV)   Which of the two did the will of his father? They say, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.

 

32

(GRK)   hlyen gar prov umav iwannhv en odw dikaiosunhv kai ouk episteusate autw oi de telwnai kai ai pornai episteusan autw umeiv de idontev ou metemelhyhte usteron tou pisteusai autw
(YLT)   for John came unto you in the way of righteousness, and ye did not believe him, and the tax-gatherers and the harlots did believe him, and ye, having seen, repented not at last -- to believe him.
(KJV)   For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him.
(ASV)   For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not; but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye saw it, did not even repent yourselves afterward, that ye might believe him.

 

33

(GRK)   allhn parabolhn akousate anyrwpov tiv hn oikodespothv ostiv efuteusen ampelwna kai fragmon autw perieyhken kai wruxen en autw lhnon kai wkodomhsen purgon kai exedoto auton gewrgoiv kai apedhmhsen
(YLT)   `Hear ye another simile: There was a certain man, a householder, who planted a vineyard, and did put a hedge round it, and digged in it a wine-press, and built a tower, and gave it out to husbandmen, and went abroad.
(KJV)   Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country:
(ASV)   Hear another parable: There was a man that was a householder, who planted a vineyard, and set a hedge about it, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into another country.

 

34

(GRK)   ote de hggisen o kairov twn karpwn apesteilen touv doulouv autou prov touv gewrgouv labein touv karpouv autou
(YLT)   `And when the season of the fruits came nigh, he sent his servants unto the husbandmen, to receive the fruits of it,
(KJV)   And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it.
(ASV)   And when the season of the fruits drew near, he sent his servants to the husbandmen, to receive his fruits.

 

35

(GRK)   kai labontev oi gewrgoi touv doulouv autou on men edeiran on de apekteinan on de eliyobolhsan
(YLT)   and the husbandmen having taken his servants, one they scourged, and one they killed, and one they stoned.
(KJV)   And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.
(ASV)   And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.

 

36

(GRK)   palin apesteilen allouv doulouv pleionav twn prwtwn kai epoihsan autoiv wsautwv
(YLT)   `Again he sent other servants more than the first, and they did to them in the same manner.
(KJV)   Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise.
(ASV)   Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them in like manner.

 

37

(GRK)   usteron de apesteilen prov autouv ton uion autou legwn entraphsontai ton uion mou
(YLT)   `And at last he sent unto them his son, saying, They will reverence my son;
(KJV)   But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.
(ASV)   But afterward he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.

 

38

(GRK)   oi de gewrgoi idontev ton uion eipon en eautoiv outov estin o klhronomov deute apokteinwmen auton kai katascwmen thn klhronomian autou
(YLT)   and the husbandmen having seen the son, said among themselves, This is the heir, come, we may kill him, and may possess his inheritance;
(KJV)   But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance.
(ASV)   But the husbandmen, when they saw the son, said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and take his inheritance.

 

39

(GRK)   kai labontev auton exebalon exw tou ampelwnov kai apekteinan
(YLT)   and having taken him, they cast him out of the vineyard, and killed him;
(KJV)   And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him.
(ASV)   And they took him, and cast him forth out of the vineyard, and killed him.

 

40

(GRK)   otan oun elyh o kuriov tou ampelwnov ti poihsei toiv gewrgoiv ekeinoiv
(YLT)   whenever therefore the lord of the vineyard may come, what will he do to these husbandmen?'
(KJV)   When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen?
(ASV)   When therefore the lord of the vineyard shall come, what will he do unto those husbandmen?

 

41

(GRK)   legousin autw kakouv kakwv apolesei autouv kai ton ampelwna ekdosetai alloiv gewrgoiv oitinev apodwsousin autw touv karpouv en toiv kairoiv autwn
(YLT)   They say to him, `Evil men -- he will evilly destroy them, and the vineyard will give out to other husbandmen, who will give back to him the fruits in their seasons.'
(KJV)   They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons.
(ASV)   They say unto him, He will miserably destroy those miserable men, and will let out the vineyard unto other husbandmen, who shall render him the fruits in their seasons.

 

42

(GRK)   legei autoiv o ihsouv oudepote anegnwte en taiv grafaiv liyon on apedokimasan oi oikodomountev outov egenhyh eiv kefalhn gwniav para kuriou egeneto auth kai estin yaumasth en ofyalmoiv hmwn
(YLT)   Jesus saith to them, `Did ye never read in the Writings, A stone that the builders disallowed, it became head of a corner; from the Lord hath this come to pass, and it is wonderful in our eyes.
(KJV)   Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes?
(ASV)   Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, The same was made the head of the corner; This was from the Lord, And it is marvelous in our eyes?

 

43

(GRK)   dia touto legw umin oti aryhsetai af umwn h basileia tou yeou kai doyhsetai eynei poiounti touv karpouv authv
(YLT)   `Because of this I say to you, that the reign of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth its fruit;
(KJV)   Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof.
(ASV)   Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken away from you, and shall be given to a nation bringing forth the fruits thereof.

 

44

(GRK)   kai o peswn epi ton liyon touton sunylasyhsetai ef on d an pesh likmhsei auton
(YLT)   and he who is falling on this stone shall be broken, and on whomsoever it may fall it will crush him to pieces.'
(KJV)   And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
(ASV)   And he that falleth on this stone shall be broken to pieces: but on whomsoever it shall fall, it will scatter him as dust.

 

45

(GRK)   kai akousantev oi arciereiv kai oi farisaioi tav parabolav autou egnwsan oti peri autwn legei
(YLT)   And the chief priests and the Pharisees having heard his similes, knew that of them he speaketh,
(KJV)   And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them.
(ASV)   And when the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he spake of them.

 

46

(GRK)   kai zhtountev auton krathsai efobhyhsan touv oclouv epeidh wv profhthn auton eicon
(YLT)   and seeking to lay hold on him, they feared the multitudes, seeing they were holding him as a prophet.
(KJV)   But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.
(ASV)   And when they sought to lay hold on him, they feared the multitudes, because they took him for a prophet.

 

Matthew 22

 

 

 

 

 

Public Domain Software by www.johnhurt.com