Parallel Nestle Greek (GRK), Youngs Literal Translation (YLT), King James Version (KJV), and American Standard Version (ASV).

Matthew 19.

The Book of Matthew

Return to Index

Chapter 20

1

(GRK)   omoia gar estin h basileia twn ouranwn anyrwpw oikodespoth ostiv exhlyen ama prwi misywsasyai ergatav eiv ton ampelwna autou
(YLT)   `For the reign of the heavens is like to a man, a householder, who went forth with the morning to hire workmen for his vineyard,
(KJV)   For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard.
(ASV)   For the kingdom of heaven is like unto a man that was a householder, who went out early in the morning to hire laborers into his vineyard.

 

2

(GRK)   sumfwnhsav de meta twn ergatwn ek dhnariou thn hmeran apesteilen autouv eiv ton ampelwna autou
(YLT)   and having agreed with the workmen for a denary a day, he sent them into his vineyard.
(KJV)   And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard.
(ASV)   And when he had agreed with the laborers for a shilling a day, he sent them into his vineyard.

 

3

(GRK)   kai exelywn peri thn trithn wran eiden allouv estwtav en th agora argouv
(YLT)   `And having gone forth about the third hour, he saw others standing in the market-place idle,
(KJV)   And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace,
(ASV)   And he went out about the third hour, and saw others standing in the marketplace idle;

 

4

(GRK)   kakeinoiv eipen upagete kai umeiv eiv ton ampelwna kai o ean h dikaion dwsw umin
(YLT)   and to these he said, Go ye -- also ye -- to the vineyard, and whatever may be righteous I will give you;
(KJV)   And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.
(ASV)   and to them he said, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.

 

5

(GRK)   oi de aphlyon palin exelywn peri ekthn kai ennathn wran epoihsen wsautwv
(YLT)   and they went away. `Again, having gone forth about the sixth and the ninth hour, he did in like manner.
(KJV)   Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise.
(ASV)   Again he went out about the sixth and the ninth hour, and did likewise.

 

6

(GRK)   peri de thn endekathn wran exelywn euren allouv estwtav argouv kai legei autoiv ti wde esthkate olhn thn hmeran argoi
(YLT)   And about the eleventh hour, having gone forth, he found others standing idle, and saith to them, Why here have ye stood all the day idle?
(KJV)   And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle?
(ASV)   And about the eleventh hour he went out, and found others standing; and he saith unto them, Why stand ye here all the day idle?

 

7

(GRK)   legousin autw oti oudeiv hmav emisywsato legei autoiv upagete kai umeiv eiv ton ampelwna kai o ean h dikaion lhqesye
(YLT)   they say to him, Because no one did hire us; he saith to them, Go ye -- ye also -- to the vineyard, and whatever may be righteous ye shall receive.
(KJV)   They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive.
(ASV)   They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard.

 

8

(GRK)   oqiav de genomenhv legei o kuriov tou ampelwnov tw epitropw autou kaleson touv ergatav kai apodov autoiv ton misyon arxamenov apo twn escatwn ewv twn prwtwn
(YLT)   `And evening having come, the lord of the vineyard saith to his steward, Call the workmen, and pay them the reward, having begun from the last -- unto the first.
(KJV)   So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first.
(ASV)   And when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and pay them their hire, beginning from the last unto the first.

 

9

(GRK)   kai elyontev oi peri thn endekathn wran elabon ana dhnarion
(YLT)   And they of about the eleventh hour having come, did receive each a denary.
(KJV)   And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny.
(ASV)   And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a shilling.

 

10

(GRK)   elyontev de oi prwtoi enomisan oti pleiona lhqontai kai elabon kai autoi ana dhnarion
(YLT)   `And the first having come, did suppose that they shall receive more, and they received, they also, each a denary,
(KJV)   But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny.
(ASV)   And when the first came, they supposed that they would receive more; and they likewise received every man a shilling.

 

11

(GRK)   labontev de egogguzon kata tou oikodespotou
(YLT)   and having received it, they were murmuring against the householder, saying,
(KJV)   And when they had received it, they murmured against the goodman of the house,
(ASV)   And when they received it, they murmured against the householder,

 

12

(GRK)   legontev oti outoi oi escatoi mian wran epoihsan kai isouv hmin autouv epoihsav toiv bastasasin to barov thv hmerav kai ton kauswna
(YLT)   that These, the last, wrought one hour, and thou didst make them equal to us, who were bearing the burden of the day -- and the heat.
(KJV)   Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day.
(ASV)   saying, These last have spent but one hour, and thou hast made them equal unto us, who have borne the burden of the day and the scorching heat.

 

13

(GRK)   o de apokriyeiv eipen eni autwn etaire ouk adikw se ouci dhnariou sunefwnhsav moi
(YLT)   `And he answering said to one of them, Comrade, I do no unrighteousness to thee; for a denary didst not thou agree with me?
(KJV)   But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny?
(ASV)   But he answered and said to one of them, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a shilling?

 

14

(GRK)   aron to son kai upage yelw de toutw tw escatw dounai wv kai soi
(YLT)   take that which is thine, and go; and I will to give to this, the last, also as to thee;
(KJV)   Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee.
(ASV)   Take up that which is thine, and go thy way; it is my will to give unto this last, even as unto thee.

 

15

(GRK)   h ouk exestin moi poihsai o yelw en toiv emoiv ei o ofyalmov sou ponhrov estin oti egw agayov eimi
(YLT)   is it not lawful to me to do what I will in mine own? is thine eye evil because I am good?
(KJV)   Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good?
(ASV)   Is it not lawful for me to do what I will with mine own? or is thine eye evil, because I am good?

 

16

(GRK)   outwv esontai oi escatoi prwtoi kai oi prwtoi escatoi polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi
(YLT)   So the last shall be first, and the first last, for many are called, and few chosen.'
(KJV)   So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.
(ASV)   So the last shall be first, and the first last.

 

17

(GRK)   kai anabainwn o ihsouv eiv ierosoluma parelaben touv dwdeka mayhtav kat idian en th odw kai eipen autoiv
(YLT)   And Jesus going up to Jerusalem, took the twelve disciples by themselves in the way, and said to them,
(KJV)   And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them,
(ASV)   And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples apart, and on the way he said unto them,

 

18

(GRK)   idou anabainomen eiv ierosoluma kai o uiov tou anyrwpou paradoyhsetai toiv arciereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton yanatw
(YLT)   `Lo, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be delivered to the chief priests and scribes,
(KJV)   Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death,
(ASV)   Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests and scribes; and they shall condemn him to death,

 

19

(GRK)   kai paradwsousin auton toiv eynesin eiv to empaixai kai mastigwsai kai staurwsai kai th trith hmera anasthsetai
(YLT)   and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the nations to mock, and to scourge, and to crucify, and the third day he will rise again.'
(KJV)   And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again.
(ASV)   and shall deliver him unto the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify: and the third day he shall be raised up.

 

20

(GRK)   tote proshlyen autw h mhthr twn uiwn zebedaiou meta twn uiwn authv proskunousa kai aitousa ti par autou
(YLT)   Then came near to him the mother of the sons of Zebedee, with her sons, bowing and asking something from him,
(KJV)   Then came to him the mother of Zebedees children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him.
(ASV)   Then came to him the mother of the sons of Zebedee with her sons, worshipping him, and asking a certain thing of him.

 

21

(GRK)   o de eipen auth ti yeleiv legei autw eipe ina kayiswsin outoi oi duo uioi mou eiv ek dexiwn sou kai eiv ex euwnumwn en th basileia sou
(YLT)   and he said to her, `What wilt thou?' She saith to him, `Say, that they may sit -- these my two sons -- one on thy right hand, and one on the left, in thy reign.'
(KJV)   And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom.
(ASV)   And he said unto her, What wouldest thou? She saith unto him, Command that these my two sons may sit, one on thy right hand, and one on thy left hand, in thy kingdom.

 

22

(GRK)   apokriyeiv de o ihsouv eipen ouk oidate ti aiteisye dunasye piein to pothrion o egw mellw pinein kai to baptisma o egw baptizomai baptisyhnai legousin autw dunameya
(YLT)   And Jesus answering said, `Ye have not known what ye ask for yourselves; are ye able to drink of the cup that I am about to drink? and with the baptism that I am baptized with, to be baptized?' They say to him, `We are able.'
(KJV)   But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.
(ASV)   But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink the cup that I am about to drink? They say unto him, We are able.

 

23

(GRK)   kai legei autoiv to men pothrion mou piesye kai to baptisma o egw baptizomai baptisyhsesye to de kayisai ek dexiwn mou kai ex euwnumwn mou ouk estin emon dounai all oiv htoimastai upo tou patrov mou
(YLT)   And he saith to them, `Of my cup indeed ye shall drink, and with the baptism that I am baptized with ye shall be baptized; but to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but -- to those for whom it hath been prepared by my father.'
(KJV)   And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father.
(ASV)   He saith unto them, My cup indeed ye shall drink: but to sit on my right hand, and on my left hand, is not mine to give; but it is for them for whom it hath been prepared of my Father.

 

24

(GRK)   kai akousantev oi deka hganakthsan peri twn duo adelfwn
(YLT)   And the ten having heard, were much displeased with the two brothers,
(KJV)   And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren.
(ASV)   And when the ten heard it, they were moved with indignation concerning the two brethren.

 

25

(GRK)   o de ihsouv proskalesamenov autouv eipen oidate oti oi arcontev twn eynwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi katexousiazousin autwn
(YLT)   and Jesus having called them near, said, `Ye have known that the rulers of the nations do exercise lordship over them, and those great do exercise authority over them,
(KJV)   But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them.
(ASV)   But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them.

 

26

(GRK)   ouc outwv de estai en umin all ov ean yelh en umin megav genesyai estw umwn diakonov
(YLT)   but not so shall it be among you, but whoever may will among you to become great, let him be your ministrant;
(KJV)   But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;
(ASV)   Not so shall it be among you: but whosoever would become great among you shall be your minister;

 

27

(GRK)   kai ov ean yelh en umin einai prwtov estw umwn doulov
(YLT)   and whoever may will among you to be first, let him be your servant;
(KJV)   And whosoever will be chief among you, let him be your servant:
(ASV)   and whosoever would be first among you shall be your servant:

 

28

(GRK)   wsper o uiov tou anyrwpou ouk hlyen diakonhyhnai alla diakonhsai kai dounai thn quchn autou lutron anti pollwn
(YLT)   even as the Son of Man did not come to be ministered to, but to minister, and to give his life a ransom for many.'
(KJV)   Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
(ASV)   even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

 

29

(GRK)   kai ekporeuomenwn autwn apo iericw hkolouyhsen autw oclov poluv
(YLT)   And they going forth from Jericho, there followed him a great multitude,
(KJV)   And as they departed from Jericho, a great multitude followed him.
(ASV)   And as they went out from Jericho, a great multitude followed him.

 

30

(GRK)   kai idou duo tufloi kayhmenoi para thn odon akousantev oti ihsouv paragei ekraxan legontev elehson hmav kurie uiov dabid
(YLT)   and lo, two blind men sitting by the way, having heard that Jesus doth pass by, cried, saying, `Deal kindly with us, sir -- Son of David.'
(KJV)   And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David.
(ASV)   And behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus was passing by, cried out, saying, Lord, have mercy on us, thou son of David.

 

31

(GRK)   o de oclov epetimhsen autoiv ina siwphswsin oi de meizon ekrazon legontev elehson hmav kurie uiov dabid
(YLT)   And the multitude charged them that they might be silent, and they cried out the more, saying, `Deal kindly with us sir -- Son of David.'
(KJV)   And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David.
(ASV)   And the multitude rebuked them, that they should hold their peace: but they cried out the more, saying, Lord, have mercy on us, thou son of David.

 

32

(GRK)   kai stav o ihsouv efwnhsen autouv kai eipen ti yelete poihsw umin
(YLT)   And having stood, Jesus called them, and said, `What will ye that I may do to you?'
(KJV)   And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you?
(ASV)   And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I should do unto you?

 

33

(GRK)   legousin autw kurie ina anoicywsin hmwn oi ofyalmoi
(YLT)   they say to him, `Sir, that our eyes may be opened;'
(KJV)   They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.
(ASV)   They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.

 

34

(GRK)   splagcnisyeiv de o ihsouv hqato twn ofyalmwn autwn kai euyewv anebleqan autwn oi ofyalmoi kai hkolouyhsan autw
(YLT)   and having been moved with compassion, Jesus touched their eyes, and immediately their eyes received sight, and they followed him.
(KJV)   So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.
(ASV)   And Jesus, being moved with compassion, touched their eyes; and straightway they received their sight, and followed him.

 

Matthew 21

 

 

 

 

 

Public Domain Software by www.johnhurt.com