Parallel Nestle Greek (GRK), Youngs Literal Translation (YLT), King James Version (KJV), and American Standard Version (ASV).

Matthew 16.

The Book of Matthew

Return to Index

Chapter 17

1

(GRK)   kai mey hmerav ex paralambanei o ihsouv ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon autou kai anaferei autouv eiv orov uqhlon kat idian
(YLT)   And after six days Jesus taketh Peter, and James, and John his brother, and doth bring them up to a high mount by themselves,
(KJV)   And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart,
(ASV)   And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John his brother, and bringeth them up into a high mountain apart:

 

2

(GRK)   kai metemorfwyh emprosyen autwn kai elamqen to proswpon autou wv o hliov ta de imatia autou egeneto leuka wv to fwv
(YLT)   and he was transfigured before them, and his face shone as the sun, and his garments did become white as the light,
(KJV)   And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.
(ASV)   and he was transfigured before them; and his face did shine as the sun, and his garments became white as the light.

 

3

(GRK)   kai idou wfyhsan autoiv mwshv kai hliav met autou sullalountev
(YLT)   and lo, appear to them did Moses and Elijah, talking together with him.
(KJV)   And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him.
(ASV)   And behold, there appeared unto them Moses and Elijah talking with him.

 

4

(GRK)   apokriyeiv de o petrov eipen tw ihsou kurie kalon estin hmav wde einai ei yeleiv poihswmen wde treiv skhnav soi mian kai mwsh mian kai mian hlia
(YLT)   And Peter answering said to Jesus, `Sir, it is good to us to be here; if thou wilt, we may make here three booths -- for thee one, and for Moses one, and one for Elijah.'
(KJV)   Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.
(ASV)   And Peter answered, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, I will make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah.

 

5

(GRK)   eti autou lalountov idou nefelh fwteinh epeskiasen autouv kai idou fwnh ek thv nefelhv legousa outov estin o uiov mou o agaphtov en w eudokhsa autou akouete
(YLT)   While he is yet speaking, lo, a bright cloud overshadowed them, and lo, a voice out of the cloud, saying, `This is My Son, -- the Beloved, in whom I did delight; hear him.'
(KJV)   While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.
(ASV)   While he was yet speaking, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold, a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.

 

6

(GRK)   kai akousantev oi mayhtai epeson epi proswpon autwn kai efobhyhsan sfodra
(YLT)   And the disciples having heard, did fall upon their face, and were exceedingly afraid,
(KJV)   And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.
(ASV)   And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.

 

7

(GRK)   kai proselywn o ihsouv hqato autwn kai eipen egeryhte kai mh fobeisye
(YLT)   and Jesus having come near, touched them, and said, `Rise, be not afraid,'
(KJV)   And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid.
(ASV)   And Jesus came and touched them and said, Arise, and be not afraid.

 

8

(GRK)   eparantev de touv ofyalmouv autwn oudena eidon ei mh ton ihsoun monon
(YLT)   and having lifted up their eyes, they saw no one, except Jesus only.
(KJV)   And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.
(ASV)   And lifting up their eyes, they saw no one, save Jesus only.

 

9

(GRK)   kai katabainontwn autwn apo tou orouv eneteilato autoiv o ihsouv legwn mhdeni eiphte to orama ewv ou o uiov tou anyrwpou ek nekrwn anasth
(YLT)   And as they are coming down from the mount, Jesus charged them, saying, `Say to no one the vision, till the Son of Man out of the dead may rise.'
(KJV)   And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead.
(ASV)   And as they were coming down from the mountain, Jesus commanded them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen from the dead.

 

10

(GRK)   kai ephrwthsan auton oi mayhtai autou legontev ti oun oi grammateiv legousin oti hlian dei elyein prwton
(YLT)   And his disciples questioned him, saying, `Why then do the scribes say that Elijah it behoveth to come first?'
(KJV)   And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come?
(ASV)   And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elijah must first come?

 

11

(GRK)   o de ihsouv apokriyeiv eipen autoiv hliav men ercetai prwton kai apokatasthsei panta
(YLT)   And Jesus answering said to them, `Elijah doth indeed come first, and shall restore all things,
(KJV)   And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things.
(ASV)   And he answered and said, Elijah indeed cometh, and shall restore all things:

 

12

(GRK)   legw de umin oti hliav hdh hlyen kai ouk epegnwsan auton all epoihsan en autw osa hyelhsan outwv kai o uiov tou anyrwpou mellei pascein up autwn
(YLT)   and I say to you -- Elijah did already come, and they did not know him, but did with him whatever they would, so also the Son of Man is about to suffer by them.'
(KJV)   But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.
(ASV)   but I say into you, that Elijah is come already, and they knew him not, but did unto him whatsoever they would. Even so shall the Son of man also suffer of them.

 

13

(GRK)   tote sunhkan oi mayhtai oti peri iwannou tou baptistou eipen autoiv
(YLT)   Then understood the disciples that concerning John the Baptist he spake to them.
(KJV)   Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.
(ASV)   Then understood the disciples that he spake unto them of John the Baptist.

 

14

(GRK)   kai elyontwn autwn prov ton oclon proshlyen autw anyrwpov gonupetwn autw
(YLT)   And when they came unto the multitude, there came to him a man, kneeling down to him,
(KJV)   And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,
(ASV)   And when they were come to the multitude, there came to him a man, kneeling to him, saying,

 

15

(GRK)   kai legwn kurie elehson mou ton uion oti selhniazetai kai kakwv pascei pollakiv gar piptei eiv to pur kai pollakiv eiv to udwr
(YLT)   and saying, `Sir, deal kindly with my son, for he is lunatic, and doth suffer miserably, for often he doth fall into the fire, and often into the water,
(KJV)   Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.
(ASV)   Lord, have mercy on my son: for he is epileptic, and suffereth grievously; for oft-times he falleth into the fire, and off-times into the water.

 

16

(GRK)   kai proshnegka auton toiv mayhtaiv sou kai ouk hdunhyhsan auton yerapeusai
(YLT)   and I brought him near to thy disciples, and they were not able to heal him.'
(KJV)   And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.
(ASV)   And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.

 

17

(GRK)   apokriyeiv de o ihsouv eipen w genea apistov kai diestrammenh ewv pote esomai mey umwn ewv pote anexomai umwn ferete moi auton wde
(YLT)   And Jesus answering said, `O generation, unstedfast and perverse, till when shall I be with you? till when shall I bear you? bring him to me hither;'
(KJV)   Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.
(ASV)   And Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I bear with you? bring him hither to me.

 

18

(GRK)   kai epetimhsen autw o ihsouv kai exhlyen ap autou to daimonion kai eyerapeuyh o paiv apo thv wrav ekeinhv
(YLT)   and Jesus rebuked him, and the demon went out of him, and the lad was healed from that hour.
(KJV)   And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.
(ASV)   And Jesus rebuked him; and the demon went out of him: and the boy was cured from that hour.

 

19

(GRK)   tote proselyontev oi mayhtai tw ihsou kat idian eipon diati hmeiv ouk hdunhyhmen ekbalein auto
(YLT)   Then the disciples having come to Jesus by himself, said, `Wherefore were we not able to cast him out?'
(KJV)   Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?
(ASV)   Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast it out?

 

20

(GRK)   o de ihsouv eipen autoiv dia thn apistian umwn amhn gar legw umin ean echte pistin wv kokkon sinapewv ereite tw orei toutw metabhyi enteuyen ekei kai metabhsetai kai ouden adunathsei umin
(YLT)   And Jesus said to them, `Through your want of faith; for verily I say to you, if ye may have faith as a grain of mustard, ye shall say to this mount, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible to you,
(KJV)   And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.
(ASV)   And he saith unto them, Because of your little faith: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

 

21

(GRK)   touto de to genov ouk ekporeuetai ei mh en proseuch kai nhsteia
(YLT)   and this kind doth not go forth except in prayer and fasting.'
(KJV)   Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.
(ASV)   But this kind goeth not out save by prayer and fasting.

 

22

(GRK)   anastrefomenwn de autwn en th galilaia eipen autoiv o ihsouv mellei o uiov tou anyrwpou paradidosyai eiv ceirav anyrwpwn
(YLT)   And while they are living in Galilee, Jesus said to them, `The Son of Man is about to be delivered up to the hands of men,
(KJV)   And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men:
(ASV)   And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be delivered up into the hands of men;

 

23

(GRK)   kai apoktenousin auton kai th trith hmera egeryhsetai kai eluphyhsan sfodra
(YLT)   and they shall kill him, and the third day he shall rise,' and they were exceeding sorry.
(KJV)   And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry.
(ASV)   and they shall kill him, and the third day he shall be raised up. And they were exceeding sorry.

 

24

(GRK)   elyontwn de autwn eiv kapernaoum proshlyon oi ta didracma lambanontev tw petrw kai eipon o didaskalov umwn ou telei ta didracma
(YLT)   And they having come to Capernaum, those receiving the didrachms came near to Peter, and said, `Your teacher -- doth he not pay the didrachms?' He saith, `Yes.'
(KJV)   And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?
(ASV)   And when they were come to Capernaum, they that received the half-shekel came to Peter, and said, Doth not your teacher pay the half-shekel?

 

25

(GRK)   legei nai kai ote eishlyen eiv thn oikian proefyasen auton o ihsouv legwn ti soi dokei simwn oi basileiv thv ghv apo tinwn lambanousin telh h khnson apo twn uiwn autwn h apo twn allotriwn
(YLT)   And when he came into the house, Jesus anticipated him, saying, `What thinkest thou, Simon? the kings of the earth -- from whom do they receive custom or poll-tax? from their sons or from the strangers?'
(KJV)   He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?
(ASV)   He saith, Yea. And when he came into the house, Jesus spake first to him, saying, What thinkest thou, Simon? the kings of the earth, from whom do they receive toll or tribute? from their sons, or from strangers?

 

26

(GRK)   legei autw o petrov apo twn allotriwn efh autw o ihsouv arage eleuyeroi eisin oi uioi
(YLT)   Peter saith to him, `From the strangers.' Jesus said to him, `Then are the sons free;
(KJV)   Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.
(ASV)   And when he said, From strangers, Jesus said unto him, Therefore the sons are free.

 

27

(GRK)   ina de mh skandaliswmen autouv poreuyeiv eiv thn yalassan bale agkistron kai ton anabanta prwton icyun aron kai anoixav to stoma autou eurhseiv stathra ekeinon labwn dov autoiv anti emou kai sou
(YLT)   but, that we may not cause them to stumble, having gone to the sea, cast a hook, and the fish that hath come up first take thou up, and having opened its mouth, thou shalt find a stater, that having taken, give to them for me and thee.'
(KJV)   Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.
(ASV)   But, lest we cause them to stumble, go thou to the sea, and cast a hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a shekel: that take, and give unto them for me and thee.

 

Matthew 18

 

 

 

 

 

Public Domain Software by www.johnhurt.com