Parallel Nestle Greek (GRK), Youngs Literal Translation (YLT), King James Version (KJV), and American Standard Version (ASV).

Matthew 15.

The Book of Matthew

Return to Index

Chapter 16

1

(GRK)   kai proselyontev oi farisaioi kai saddoukaioi peirazontev ephrwthsan auton shmeion ek tou ouranou epideixai autoiv
(YLT)   And the Pharisees and Sadducees having come, tempting, did question him, to shew to them a sign from the heaven,
(KJV)   The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.
(ASV)   And the Pharisees and Sadducees came, and trying him asked him to show them a sign from heaven.

 

2

(GRK)   o de apokriyeiv eipen autoiv oqiav genomenhv legete eudia purrazei gar o ouranov
(YLT)   and he answering said to them, `Evening having come, ye say, Fair weather, for the heaven is red,
(KJV)   He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red.
(ASV)   But he answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the heaven is red.

 

3

(GRK)   kai prwi shmeron ceimwn purrazei gar stugnazwn o ouranov upokritai to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein ta de shmeia twn kairwn ou dunasye
(YLT)   and at morning, Foul weather to-day, for the heaven is red -- gloomy; hypocrites, the face of the heavens indeed ye do know to discern, but the signs of the times ye are not able!
(KJV)   And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?
(ASV)   And in the morning, It will be foul weather to-day: for the heaven is red and lowering. Ye know how to discern the face of the heaven; but ye cannot discern the signs of the times.

 

4

(GRK)   genea ponhra kai moicaliv shmeion epizhtei kai shmeion ou doyhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou kai katalipwn autouv aphlyen
(YLT)   `A generation evil and adulterous doth seek a sign, and a sign shall not be given to it, except the sign of Jonah the prophet;' and having left them he went away.
(KJV)   A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed.
(ASV)   An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of Jonah. And he left them, and departed.

 

5

(GRK)   kai elyontev oi mayhtai autou eiv to peran epelayonto artouv labein
(YLT)   And his disciples having come to the other side, forgot to take loaves,
(KJV)   And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.
(ASV)   And the disciples came to the other side and forgot to take bread.

 

6

(GRK)   o de ihsouv eipen autoiv orate kai prosecete apo thv zumhv twn farisaiwn kai saddoukaiwn
(YLT)   and Jesus said to them, `Beware, and take heed of the leaven of the Pharisees and Sadducees;'
(KJV)   Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.
(ASV)   And Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.

 

7

(GRK)   oi de dielogizonto en eautoiv legontev oti artouv ouk elabomen
(YLT)   and they were reasoning in themselves, saying, `Because we took no loaves.'
(KJV)   And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread.
(ASV)   And they reasoned among themselves, saying, We took no bread.

 

8

(GRK)   gnouv de o ihsouv eipen autoiv ti dialogizesye en eautoiv oligopistoi oti artouv ouk elabete
(YLT)   And Jesus having known, said to them, `Why reason ye in yourselves, ye of little faith, because ye took no loaves?
(KJV)   Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread?
(ASV)   And Jesus perceiving it said, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have no bread?

 

9

(GRK)   oupw noeite oude mnhmoneuete touv pente artouv twn pentakisciliwn kai posouv kofinouv elabete
(YLT)   do ye not yet understand, nor remember the five loaves of the five thousand, and how many hand-baskets ye took up?
(KJV)   Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?
(ASV)   Do ye not yet perceive, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?

 

10

(GRK)   oude touv epta artouv twn tetrakisciliwn kai posav spuridav elabete
(YLT)   nor the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?
(KJV)   Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?
(ASV)   Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?

 

11

(GRK)   pwv ou noeite oti ou peri artou eipon umin prosecein apo thv zumhv twn farisaiwn kai saddoukaiwn
(YLT)   how do ye not understand that I did not speak to you of bread -- to take heed of the leaven of the Pharisees and Sadducees?'
(KJV)   How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees?
(ASV)   How is it that ye do not perceive that I spake not to you concerning bread? But beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.

 

12

(GRK)   tote sunhkan oti ouk eipen prosecein apo thv zumhv tou artou all apo thv didachv twn farisaiwn kai saddoukaiwn
(YLT)   Then they understood that he did not say to take heed of the leaven of the bread, but of the teaching, of the Pharisees and Sadducees.
(KJV)   Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.
(ASV)   Then understood they that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.

 

13

(GRK)   elywn de o ihsouv eiv ta merh kaisareiav thv filippou hrwta touv mayhtav autou legwn tina me legousin oi anyrwpoi einai ton uion tou anyrwpou
(YLT)   And Jesus, having come to the parts of Cesarea Philippi, was asking his disciples, saying, `Who do men say me to be -- the Son of Man?'
(KJV)   When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am?
(ASV)   Now when Jesus came into the parts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Who do men say that the Son of man is?

 

14

(GRK)   oi de eipon oi men iwannhn ton baptisthn alloi de hlian eteroi de ieremian h ena twn profhtwn
(YLT)   and they said, `Some, John the Baptist, and others, Elijah, and others, Jeremiah, or one of the prophets.'
(KJV)   And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.
(ASV)   And they said, Some say John the Baptist; some, Elijah; and others, Jeremiah, or one of the prophets.

 

15

(GRK)   legei autoiv umeiv de tina me legete einai
(YLT)   He saith to them, `And ye -- who do ye say me to be?'
(KJV)   He saith unto them, But whom say ye that I am?
(ASV)   He saith unto them, But who say ye that I am?

 

16

(GRK)   apokriyeiv de simwn petrov eipen su ei o cristov o uiov tou yeou tou zwntov
(YLT)   and Simon Peter answering said, `Thou art the Christ, the Son of the living God.'
(KJV)   And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.
(ASV)   And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.

 

17

(GRK)   kai apokriyeiv o ihsouv eipen autw makariov ei simwn bar iwna oti sarx kai aima ouk apekaluqen soi all o pathr mou o en toiv ouranoiv
(YLT)   And Jesus answering said to him, `Happy art thou, Simon Bar-Jona, because flesh and blood did not reveal it to thee, but my Father who is in the heavens.
(KJV)   And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.
(ASV)   And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jonah: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father who is in heaven.

 

18

(GRK)   kagw de soi legw oti su ei petrov kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian kai pulai adou ou katiscusousin authv
(YLT)   `And I also say to thee, that thou art a rock, and upon this rock I will build my assembly, and gates of Hades shall not prevail against it;
(KJV)   And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.
(ASV)   And I also say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of Hades shall not prevail against it.

 

19

(GRK)   kai dwsw soi tav kleiv thv basileiav twn ouranwn kai o ean dhshv epi thv ghv estai dedemenon en toiv ouranoiv kai o ean lushv epi thv ghv estai lelumenon en toiv ouranoiv
(YLT)   and I will give to thee the keys of the reign of the heavens, and whatever thou mayest bind upon the earth shall be having been bound in the heavens, and whatever thou mayest loose upon the earth shall be having been loosed in the heavens.'
(KJV)   And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.
(ASV)   I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven; and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.

 

20

(GRK)   tote diesteilato toiv mayhtaiv autou ina mhdeni eipwsin oti autov estin ihsouv o cristov
(YLT)   Then did he charge his disciples that they may say to no one that he is Jesus the Christ.
(KJV)   Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ.
(ASV)   Then charged he the disciples that they should tell no man that he was the Christ.

 

21

(GRK)   apo tote hrxato o ihsouv deiknuein toiv mayhtaiv autou oti dei auton apelyein eiv ierosoluma kai polla payein apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanyhnai kai th trith hmera egeryhnai
(YLT)   From that time began Jesus to shew to his disciples that it is necessary for him to go away to Jerusalem, and to suffer many things from the elders, and chief priests, and scribes, and to be put to death, and the third day to rise.
(KJV)   From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.
(ASV)   From that time began Jesus to show unto his disciples, that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and the third day be raised up.

 

22

(GRK)   kai proslabomenov auton o petrov hrxato epitiman autw legwn ilewv soi kurie ou mh estai soi touto
(YLT)   And having taken him aside, Peter began to rebuke him, saying, `Be kind to thyself, sir; this shall not be to thee;'
(KJV)   Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee.
(ASV)   And Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall never be unto thee.

 

23

(GRK)   o de strafeiv eipen tw petrw upage opisw mou satana skandalon mou ei oti ou froneiv ta tou yeou alla ta twn anyrwpwn
(YLT)   and he having turned, said to Peter, `Get thee behind me, adversary! thou art a stumbling-block to me, for thou dost not mind the things of God, but the things of men.'
(KJV)   But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.
(ASV)   But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art a stumbling-block unto me: for thou mindest not the things of God, but the things of men.

 

24

(GRK)   tote o ihsouv eipen toiv mayhtaiv autou ei tiv yelei opisw mou elyein aparnhsasyw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouyeitw moi
(YLT)   Then said Jesus to his disciples, `If any one doth will to come after me, let him disown himself, and take up his cross, and follow me,
(KJV)   Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.
(ASV)   Then said Jesus unto his disciples, If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

 

25

(GRK)   ov gar an yelh thn quchn autou swsai apolesei authn ov d an apolesh thn quchn autou eneken emou eurhsei authn
(YLT)   for whoever may will to save his life, shall lose it, and whoever may lose his life for my sake shall find it,
(KJV)   For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.
(ASV)   For whosoever would save his life shall lose it: and whosoever shall lose his life for my sake shall find it.

 

26

(GRK)   ti gar wfeleitai anyrwpov ean ton kosmon olon kerdhsh thn de quchn autou zhmiwyh h ti dwsei anyrwpov antallagma thv quchv autou
(YLT)   for what is a man profited if he may gain the whole world, but of his life suffer loss? or what shall a man give as an exchange for his life?
(KJV)   For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?
(ASV)   For what shall a man be profited, if he shall gain the whole world, and forfeit his life? or what shall a man give in exchange for his life?

 

27

(GRK)   mellei gar o uiov tou anyrwpou ercesyai en th doxh tou patrov autou meta twn aggelwn autou kai tote apodwsei ekastw kata thn praxin autou
(YLT)   `For, the Son of Man is about to come in the glory of his Father, with his messengers, and then he will reward each, according to his work.
(KJV)   For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.
(ASV)   For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then shall he render unto every man according to his deeds.

 

28

(GRK)   amhn legw umin eisin tinev twn wde esthkotwn oitinev ou mh geuswntai yanatou ewv an idwsin ton uion tou anyrwpou ercomenon en th basileia autou
(YLT)   Verily I say to you, there are certain of those standing here who shall not taste of death till they may see the Son of Man coming in his reign.'
(KJV)   Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.
(ASV)   Verily I say unto you, there are some of them that stand here, who shall in no wise taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.

 

Matthew 17

 

 

 

 

 

Public Domain Software by www.johnhurt.com