Parallel Nestle Greek (GRK), Youngs Literal Translation (YLT), King James Version (KJV), and American Standard Version (ASV).

Matthew 11.

The Book of Matthew

Return to Index

Chapter 12

1

(GRK)   en ekeinw tw kairw eporeuyh o ihsouv toiv sabbasin dia twn sporimwn oi de mayhtai autou epeinasan kai hrxanto tillein stacuav kai esyiein
(YLT)   At that time did Jesus go on the sabbaths through the corn, and his disciples were hungry, and they began to pluck ears, and to eat,
(KJV)   At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungred, and began to pluck the ears of corn and to eat.
(ASV)   At that season Jesus went on the sabbath day through the grainfields; and his disciples were hungry and began to pluck ears and to eat.

 

2

(GRK)   oi de farisaioi idontev eipon autw idou oi mayhtai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatw
(YLT)   and the Pharisees having seen, said to him, `Lo, thy disciples do that which it is not lawful to do on a sabbath.'
(KJV)   But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day.
(ASV)   But the Pharisees, when they saw it, said unto him, Behold, thy disciples do that which it is not lawful to do upon the sabbath.

 

3

(GRK)   o de eipen autoiv ouk anegnwte ti epoihsen dabid ote epeinasen autov kai oi met autou
(YLT)   And he said to them, `Did ye not read what David did, when he was hungry, himself and those with him --
(KJV)   But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him;
(ASV)   But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was hungry, and they that were with him;

 

4

(GRK)   pwv eishlyen eiv ton oikon tou yeou kai touv artouv thv proyesewv efagen ouv ouk exon hn autw fagein oude toiv met autou ei mh toiv iereusin monoiv
(YLT)   how he went into the house of God, and the loaves of the presentation did eat, which it is not lawful to him to eat, nor to those with him, except to the priests alone?
(KJV)   How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests?
(ASV)   how he entered into the house of God, and ate the showbread, which it was not lawful for him to eat, neither for them that were with him, but only for the priests?

 

5

(GRK)   h ouk anegnwte en tw nomw oti toiv sabbasin oi iereiv en tw ierw to sabbaton bebhlousin kai anaitioi eisin
(YLT)   `Or did ye not read in the Law, that on the sabbaths the priests in the temple do profane the sabbath, and are blameless?
(KJV)   Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless?
(ASV)   Or have ye not read in the law, that on the sabbath day the priests in the temple profane the sabbath, and are guiltless?

 

6

(GRK)   legw de umin oti tou ierou meizwn estin wde
(YLT)   and I say to you, that a greater than the temple is here;
(KJV)   But I say unto you, That in this place is one greater than the temple.
(ASV)   But I say unto you, that one greater than the temple is here.

 

7

(GRK)   ei de egnwkeite ti estin eleon yelw kai ou yusian ouk an katedikasate touv anaitiouv
(YLT)   and if ye had known what is: Kindness I will, and not sacrifice -- ye had not condemned the blameless,
(KJV)   But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.
(ASV)   But if ye had known what this meaneth, I desire mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.

 

8

(GRK)   kuriov gar estin kai tou sabbatou o uiov tou anyrwpou
(YLT)   for the son of man is lord even of the sabbath.'
(KJV)   For the Son of man is Lord even of the sabbath day.
(ASV)   For the Son of man is lord of the sabbath.

 

9

(GRK)   kai metabav ekeiyen hlyen eiv thn sunagwghn autwn
(YLT)   And having departed thence, he went to their synagogue,
(KJV)   And when he was departed thence, he went into their synagogue:
(ASV)   And he departed thence, and went into their synagogue:

 

10

(GRK)   kai idou anyrwpov hn thn ceira ecwn xhran kai ephrwthsan auton legontev ei exestin toiv sabbasin yerapeuein ina kathgorhswsin autou
(YLT)   and lo, there was a man having the hand withered, and they questioned him, saying, `Is it lawful to heal on the sabbaths?' that they might accuse him.
(KJV)   And, behold, there was a man which had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him.
(ASV)   and behold, a man having a withered hand. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath day? that they might accuse him.

 

11

(GRK)   o de eipen autoiv tiv estai ex umwn anyrwpov ov exei probaton en kai ean empesh touto toiv sabbasin eiv boyunon ouci krathsei auto kai egerei
(YLT)   And he said to them, `What man shall be of you, who shall have one sheep, and if this may fall on the sabbaths into a ditch, will not lay hold on it and raise it?
(KJV)   And he said unto them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?
(ASV)   And he said unto them, What man shall there be of you, that shall have one sheep, and if this fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?

 

12

(GRK)   posw oun diaferei anyrwpov probatou wste exestin toiv sabbasin kalwv poiein
(YLT)   How much better, therefore, is a man than a sheep? -- so that it is lawful on the sabbaths to do good.'
(KJV)   How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the sabbath days.
(ASV)   How much then is a man of more value than a sheep! Wherefore it is lawful to do good on the sabbath day.

 

13

(GRK)   tote legei tw anyrwpw ekteinon thn ceira sou kai exeteinen kai apokatestayh ugihv wv h allh
(YLT)   Then saith he to the man, `Stretch forth thy hand,' and he stretched it forth, and it was restored whole as the other.
(KJV)   Then saith he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, like as the other.
(ASV)   Then saith he to the man, Stretch forth thy hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, as the other.

 

14

(GRK)   oi de farisaioi sumboulion elabon kat autou exelyontev opwv auton apoleswsin
(YLT)   And the Pharisees having gone forth, held a consultation against him, how they might destroy him,
(KJV)   Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him.
(ASV)   But the Pharisees went out, and took counsel against him, how they might destroy him.

 

15

(GRK)   o de ihsouv gnouv anecwrhsen ekeiyen kai hkolouyhsan autw ocloi polloi kai eyerapeusen autouv pantav
(YLT)   and Jesus having known, withdrew thence, and there followed him great multitudes, and he healed them all,
(KJV)   But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all;
(ASV)   And Jesus perceiving it withdrew from thence: and many followed him; and he healed them all,

 

16

(GRK)   kai epetimhsen autoiv ina mh faneron auton poihswsin
(YLT)   and did charge them that they might not make him manifest,
(KJV)   And charged them that they should not make him known:
(ASV)   and charged them that they should not make him known:

 

17

(GRK)   opwv plhrwyh to rhyen dia hsaiou tou profhtou legontov
(YLT)   that it might be fulfilled that was spoken through Isaiah the prophet, saying,
(KJV)   That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,
(ASV)   that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,

 

18

(GRK)   idou o paiv mou on hretisa o agaphtov mou eiv on eudokhsen h quch mou yhsw to pneuma mou ep auton kai krisin toiv eynesin apaggelei
(YLT)   `Lo, My servant, whom I did choose, My beloved, in whom My soul did delight, I will put My Spirit upon him, and judgment to the nations he shall declare,
(KJV)   Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles.
(ASV)   Behold, my servant whom I have chosen; My beloved in whom my soul is well pleased: I will put my Spirit upon him, And he shall declare judgment to the Gentiles.

 

19

(GRK)   ouk erisei oude kraugasei oude akousei tiv en taiv plateiaiv thn fwnhn autou
(YLT)   he shall not strive nor cry, nor shall any hear in the broad places his voice,
(KJV)   He shall not strive, nor cry; neither shall any man hear his voice in the streets.
(ASV)   He shall not strive, nor cry aloud; Neither shall any one hear his voice in the streets.

 

20

(GRK)   kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tufomenon ou sbesei ewv an ekbalh eiv nikov thn krisin
(YLT)   a bruised reed he shall not break, and smoking flax he shall not quench, till he may put forth judgment to victory,
(KJV)   A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory.
(ASV)   A bruised reed shall he not break, And smoking flax shall he not quench, Till he send forth judgment unto victory.

 

21

(GRK)   kai en tw onomati autou eynh elpiousin
(YLT)   and in his name shall nations hope.'
(KJV)   And in his name shall the Gentiles trust.
(ASV)   And in his name shall the Gentiles hope.

 

22

(GRK)   tote proshnecyh autw daimonizomenov tuflov kai kwfov kai eyerapeusen auton wste ton tuflon kai kwfon kai lalein kai blepein
(YLT)   Then was brought to him a demoniac, blind and dumb, and he healed him, so that the blind and dumb both spake and saw.
(KJV)   Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.
(ASV)   Then was brought unto him one possessed with a demon, blind and dumb: and he healed him, insomuch that the dumb man spake and saw.

 

23

(GRK)   kai existanto pantev oi ocloi kai elegon mhti outov estin o uiov dabid
(YLT)   And all the multitudes were amazed, and said, `Is this the Son of David?'
(KJV)   And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?
(ASV)   And all the multitudes were amazed, and said, Can this be the son of David?

 

24

(GRK)   oi de farisaioi akousantev eipon outov ouk ekballei ta daimonia ei mh en tw beelzeboul arconti twn daimoniwn
(YLT)   but the Pharisees having heard, said, `This one doth not cast out demons, except by Beelzeboul, ruler of the demons.'
(KJV)   But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.
(ASV)   But when the Pharisees heard it, they said, This man doth not cast out demons, but by Beelzebub the prince of the demons.

 

25

(GRK)   eidwv de o ihsouv tav enyumhseiv autwn eipen autoiv pasa basileia merisyeisa kay eauthv erhmoutai kai pasa poliv h oikia merisyeisa kay eauthv ou stayhsetai
(YLT)   And Jesus, knowing their thoughts, said to them, `Every kingdom having been divided against itself is desolated, and no city or house having been divided against itself, doth stand,
(KJV)   And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:
(ASV)   And knowing their thoughts he said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:

 

26

(GRK)   kai ei o satanav ton satanan ekballei ef eauton emerisyh pwv oun stayhsetai h basileia autou
(YLT)   and if the Adversary doth cast out the Adversary, against himself he was divided, how then doth his kingdom stand?
(KJV)   And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?
(ASV)   and if Satan casteth out Satan, he is divided against himself; how then shall his kingdom stand?

 

27

(GRK)   kai ei egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi umwn esontai kritai
(YLT)   `And if I, by Beelzeboul, do cast out the demons, your sons -- by whom do they cast out? because of this they -- they shall be your judges.
(KJV)   And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.
(ASV)   And if I by Beelzebub cast out demons, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges.

 

28

(GRK)   ei de egw en pneumati yeou ekballw ta daimonia ara efyasen ef umav h basileia tou yeou
(YLT)   `But if I, by the Spirit of God, do cast out the demons, then come already unto you did the reign of God.
(KJV)   But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.
(ASV)   But if I by the Spirit of God cast out demons, then is the kingdom of God come upon you.

 

29

(GRK)   h pwv dunatai tiv eiselyein eiv thn oikian tou iscurou kai ta skeuh autou diarpasai ean mh prwton dhsh ton iscuron kai tote thn oikian autou diarpasei
(YLT)   `Or how is one able to go into the house of the strong man, and to plunder his goods, if first he may not bind the strong man? and then his house he will plunder.
(KJV)   Or else how can one enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house.
(ASV)   Or how can one enter into the house of the strong man, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house.

 

30

(GRK)   o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei
(YLT)   `He who is not with me is against me, and he who is not gathering with me, doth scatter.
(KJV)   He that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth abroad.
(ASV)   He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth.

 

31

(GRK)   dia touto legw umin pasa amartia kai blasfhmia afeyhsetai toiv anyrwpoiv h de tou pneumatov blasfhmia ouk afeyhsetai toiv anyrwpoiv
(YLT)   Because of this I say to you, all sin and evil speaking shall be forgiven to men, but the evil speaking of the Spirit shall not be forgiven to men.
(KJV)   Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men.
(ASV)   Therefore I say unto you, Every sin and blasphemy shall be forgiven unto men; but the blasphemy against the Spirit shall not be forgiven.

 

32

(GRK)   kai ov an eiph logon kata tou uiou tou anyrwpou afeyhsetai autw ov d an eiph kata tou pneumatov tou agiou ouk afeyhsetai autw oute en toutw tw aiwni oute en tw mellonti
(YLT)   And whoever may speak a word against the Son of Man it shall be forgiven to him, but whoever may speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this age, nor in that which is coming.
(KJV)   And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come.
(ASV)   And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him; but whosoever shall speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in that which is to come.

 

33

(GRK)   h poihsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon h poihsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginwsketai
(YLT)   `Either make the tree good, and its fruit good, or make the tree bad, and its fruit bad, for from the fruit is the tree known.
(KJV)   Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit.
(ASV)   Either make the tree good, and its fruit good; or make the tree corrupt, and its fruit corrupt: for the tree is known by its fruit.

 

34

(GRK)   gennhmata ecidnwn pwv dunasye agaya lalein ponhroi ontev ek gar tou perisseumatov thv kardiav to stoma lalei
(YLT)   `Brood of vipers! how are ye able to speak good things -- being evil? for out of the abundance of the heart doth the mouth speak.
(KJV)   O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.
(ASV)   Ye offspring of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.

 

35

(GRK)   o agayov anyrwpov ek tou agayou yhsaurou thv kardiav ekballei ta agaya kai o ponhrov anyrwpov ek tou ponhrou yhsaurou ekballei ponhra
(YLT)   The good man out of the good treasure of the heart doth put forth the good things, and the evil man out of the evil treasure doth put forth evil things.
(KJV)   A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things.
(ASV)   The good man out of his good treasure bringeth forth good things: and the evil man out of his evil treasure bringeth forth evil things.

 

36

(GRK)   legw de umin oti pan rhma argon o ean lalhswsin oi anyrwpoi apodwsousin peri autou logon en hmera krisewv
(YLT)   `And I say to you, that every idle word that men may speak, they shall give for it a reckoning in a day of judgment;
(KJV)   But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.
(ASV)   And I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.

 

37

(GRK)   ek gar twn logwn sou dikaiwyhsh kai ek twn logwn sou katadikasyhsh
(YLT)   for from thy words thou shalt be declared righteous, and from thy words thou shalt be declared unrighteous.'
(KJV)   For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.
(ASV)   For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.

 

38

(GRK)   tote apekriyhsan tinev twn grammatewn kai farisaiwn legontev didaskale yelomen apo sou shmeion idein
(YLT)   Then answered certain of the scribes and Pharisees, saying, `Teacher, we will to see a sign from thee.'
(KJV)   Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee.
(ASV)   Then certain of the scribes and Pharisees answered him, saying, Teacher, we would see a sign from thee.

 

39

(GRK)   o de apokriyeiv eipen autoiv genea ponhra kai moicaliv shmeion epizhtei kai shmeion ou doyhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou
(YLT)   And he answering said to them, `A generation, evil and adulterous, doth seek a sign, and a sign shall not be given to it, except the sign of Jonah the prophet;
(KJV)   But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas:
(ASV)   But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given it but the sign of Jonah the prophet:

 

40

(GRK)   wsper gar hn iwnav en th koilia tou khtouv treiv hmerav kai treiv nuktav outwv estai o uiov tou anyrwpou en th kardia thv ghv treiv hmerav kai treiv nuktav
(YLT)   for, as Jonah was in the belly of the fish three days and three nights, so shall the Son of Man be in the heart of the earth three days and three nights.
(KJV)   For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
(ASV)   for as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.

 

41

(GRK)   andrev nineuitai anasthsontai en th krisei meta thv geneav tauthv kai katakrinousin authn oti metenohsan eiv to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde
(YLT)   `Men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for they reformed at the proclamation of Jonah, and lo, a greater than Jonah here!
(KJV)   The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here.
(ASV)   The men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonah; and behold, a greater than Jonah is here.

 

42

(GRK)   basilissa notou egeryhsetai en th krisei meta thv geneav tauthv kai katakrinei authn oti hlyen ek twn peratwn thv ghv akousai thn sofian solomwntov kai idou pleion solomwntov wde
(YLT)   `A queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and lo, a greater than Solomon here!
(KJV)   The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.
(ASV)   The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, a greater than Solomon is here.

 

43

(GRK)   otan de to akayarton pneuma exelyh apo tou anyrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai ouc euriskei
(YLT)   `And, when the unclean spirit may go forth from the man, it doth walk through dry places seeking rest, and doth not find;
(KJV)   When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none.
(ASV)   But the unclean spirit, when he is gone out of the man, passeth through waterless places, seeking rest, and findeth it not.

 

44

(GRK)   tote legei epistreqw eiv ton oikon mou oyen exhlyon kai elyon euriskei scolazonta sesarwmenon kai kekosmhmenon
(YLT)   then it saith, I will turn back to my house whence I came forth; and having come, it findeth it unoccupied, swept, and adorned:
(KJV)   Then he saith, I will return into my house from whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.
(ASV)   Then he saith, I will return into my house whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.

 

45

(GRK)   tote poreuetai kai paralambanei mey eautou epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselyonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anyrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn outwv estai kai th genea tauth th ponhra
(YLT)   then doth it go, and take with itself seven other spirits more evil than itself, and having gone in they dwell there, and the last of that man doth become worse than the first; so shall it be also to this evil generation.'
(KJV)   Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation.
(ASV)   Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more evil than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man becometh worse than the first. Even so shall it be also unto this evil generation.

 

46

(GRK)   eti de autou lalountov toiv ocloiv idou h mhthr kai oi adelfoi autou eisthkeisan exw zhtountev autw lalhsai
(YLT)   And while he was yet speaking to the multitudes, lo, his mother and brethren had stood without, seeking to speak to him,
(KJV)   While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him.
(ASV)   While he was yet speaking to the multitudes, behold, his mother and his brethren stood without, seeking to speak to him.

 

47

(GRK)   eipen de tiv autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw esthkasin zhtountev soi lalhsai
(YLT)   and one said to him, `Lo, thy mother and thy brethren do stand without, seeking to speak to thee.'
(KJV)   Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee.
(ASV)   And one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, seeking to speak to thee.

 

48

(GRK)   o de apokriyeiv eipen tw eiponti autw tiv estin h mhthr mou kai tinev eisin oi adelfoi mou
(YLT)   And he answering said to him who spake to him, `Who is my mother? and who are my brethren?'
(KJV)   But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?
(ASV)   But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?

 

49

(GRK)   kai ekteinav thn ceira autou epi touv mayhtav autou eipen idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou
(YLT)   And having stretched forth his hand toward his disciples, he said, `Lo, my mother and my brethren!
(KJV)   And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren!
(ASV)   And he stretched forth his hand towards his disciples, and said, Behold, my mother and my brethren!

 

50

(GRK)   ostiv gar an poihsh to yelhma tou patrov mou tou en ouranoiv autov mou adelfov kai adelfh kai mhthr estin
(YLT)   for whoever may do the will of my Father who is in the heavens, he is my brother, and sister, and mother.'
(KJV)   For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.
(ASV)   For whosoever shall do the will of my Father who is in heaven, he is my brother, and sister, and mother.

 

Matthew 13

 

 

 

 

 

Public Domain Software by www.johnhurt.com