Parallel Nestle Greek (GRK), Youngs Literal Translation (YLT), King James Version (KJV), and American Standard Version (ASV).

Matthew 8.

The Book of Matthew

Return to Index

Chapter 9

1

(GRK)   kai embav eiv to ploion dieperasen kai hlyen eiv thn idian polin
(YLT)   And having gone to the boat, he passed over, and came to his own city,
(KJV)   And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.
(ASV)   And he entered into a boat, and crossed over, and came into his own city.

 

2

(GRK)   kai idou proseferon autw paralutikon epi klinhv beblhmenon kai idwn o ihsouv thn pistin autwn eipen tw paralutikw yarsei teknon afewntai soi ai amartiai sou
(YLT)   and lo, they were bringing to him a paralytic, laid upon a couch, and Jesus having seen their faith, said to the paralytic, `Be of good courage, child, thy sins have been forgiven thee.'
(KJV)   And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.
(ASV)   And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer; thy sins are forgiven.

 

3

(GRK)   kai idou tinev twn grammatewn eipon en eautoiv outov blasfhmei
(YLT)   And lo, certain of the scribes said within themselves, `This one doth speak evil.'
(KJV)   And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.
(ASV)   And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.

 

4

(GRK)   kai idwn o ihsouv tav enyumhseiv autwn eipen ina ti umeiv enyumeisye ponhra en taiv kardiaiv umwn
(YLT)   And Jesus, having known their thoughts, said, `Why think ye evil in your hearts?
(KJV)   And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?
(ASV)   And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?

 

5

(GRK)   ti gar estin eukopwteron eipein afewntai soi ai amartiai h eipein egeirai kai peripatei
(YLT)   for which is easier? to say, The sins have been forgiven to thee; or to say, Rise, and walk?
(KJV)   For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?
(ASV)   For which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?

 

6

(GRK)   ina de eidhte oti exousian ecei o uiov tou anyrwpou epi thv ghv afienai amartiav tote legei tw paralutikw egeryeiv aron sou thn klinhn kai upage eiv ton oikon sou
(YLT)   `But, that ye may know that the Son of Man hath power upon the earth to forgive sins -- (then saith he to the paralytic) -- having risen, take up thy couch, and go to thy house.'
(KJV)   But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.
(ASV)   But that ye may know that the Son of man hath authority on earth to forgive sins (then saith he to the sick of the palsy), Arise, and take up thy bed, and go up unto thy house.

 

7

(GRK)   kai egeryeiv aphlyen eiv ton oikon autou
(YLT)   And he, having risen, went to his house,
(KJV)   And he arose, and departed to his house.
(ASV)   And he arose, and departed to his house.

 

8

(GRK)   idontev de oi ocloi eyaumasan kai edoxasan ton yeon ton donta exousian toiauthn toiv anyrwpoiv
(YLT)   and the multitudes having seen, wondered, and glorified God, who did give such power to men.
(KJV)   But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.
(ASV)   But when the multitudes saw it, they were afraid, and glorified God, who had given such authority unto men.

 

9

(GRK)   kai paragwn o ihsouv ekeiyen eiden anyrwpon kayhmenon epi to telwnion matyaion legomenon kai legei autw akolouyei moi kai anastav hkolouyhsen autw
(YLT)   And Jesus passing by thence, saw a man sitting at the tax-office, named Matthew, and saith to him, `Be following me,' and he, having risen, did follow him.
(KJV)   And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.
(ASV)   And as Jesus passed by from thence, he saw a man, called Matthew, sitting at the place of toll: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.

 

10

(GRK)   kai egeneto autou anakeimenou en th oikia kai idou polloi telwnai kai amartwloi elyontev sunanekeinto tw ihsou kai toiv mayhtaiv autou
(YLT)   And it came to pass, he reclining (at meat) in the house, that lo, many tax-gatherers and sinners having come, were lying (at meat) with Jesus and his disciples,
(KJV)   And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.
(ASV)   And it came to pass, as he sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with Jesus and his disciples.

 

11

(GRK)   kai idontev oi farisaioi eipon toiv mayhtaiv autou diati meta twn telwnwn kai amartwlwn esyiei o didaskalov umwn
(YLT)   and the Pharisees having seen, said to his disciples, `Wherefore with the tax-gatherers and sinners doth your teacher eat?'
(KJV)   And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners?
(ASV)   And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Teacher with the publicans and sinners?

 

12

(GRK)   o de ihsouv akousav eipen autoiv ou creian ecousin oi iscuontev iatrou all oi kakwv econtev
(YLT)   And Jesus having heard, said to them, `They who are whole have no need of a physician, but they who are ill;
(KJV)   But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.
(ASV)   But when he heard it, he said, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick.

 

13

(GRK)   poreuyentev de mayete ti estin eleon yelw kai ou yusian ou gar hlyon kalesai dikaiouv all amartwlouv eiv metanoian
(YLT)   but having gone, learn ye what is, Kindness I will, and not sacrifice, for I did not come to call righteous men, but sinners, to reformation.'
(KJV)   But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.
(ASV)   But go ye and learn what this meaneth, I desire mercy, and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners.

 

14

(GRK)   tote prosercontai autw oi mayhtai iwannou legontev diati hmeiv kai oi farisaioi nhsteuomen polla oi de mayhtai sou ou nhsteuousin
(YLT)   Then come to him do the disciples of John, saying, `Wherefore do we and the Pharisees fast much, and thy disciples fast not?'
(KJV)   Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?
(ASV)   Then come to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?

 

15

(GRK)   kai eipen autoiv o ihsouv mh dunantai oi uioi tou numfwnov penyein ef oson met autwn estin o numfiov eleusontai de hmerai otan aparyh ap autwn o numfiov kai tote nhsteusousin
(YLT)   And Jesus said to them, `Can the sons of the bride-chamber mourn, so long as the bridegroom is with them? but days shall come when the bridegroom may be taken from them, and then they shall fast.
(KJV)   And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast.
(ASV)   And Jesus said unto them, Can the sons of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then will they fast.

 

16

(GRK)   oudeiv de epiballei epiblhma rakouv agnafou epi imatiw palaiw airei gar to plhrwma autou apo tou imatiou kai ceiron scisma ginetai
(YLT)   `And no one doth put a patch of undressed cloth on an old garment, for its filling up doth take from the garment, and a worse rent is made.
(KJV)   No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse.
(ASV)   And no man putteth a piece of undressed cloth upon an old garment; for that which should fill it up taketh from the garment, and a worse rent is made.

 

17

(GRK)   oude ballousin oinon neon eiv askouv palaiouv ei de mhge rhgnuntai oi askoi kai o oinov ekceitai kai oi askoi apolountai alla ballousin oinon neon eiv askouv kainouv kai amfotera sunthrountai
(YLT)   `Nor do they put new wine into old skins, and if not -- the skins burst, and the wine doth run out, and the skins are destroyed, but they put new wine into new skins, and both are preserved together.'
(KJV)   Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved.
(ASV)   Neither do men put new wine into old wine-skins: else the skins burst, and the wine is spilled, and the skins perish: but they put new wine into fresh wine-skins, and both are preserved.

 

18

(GRK)   tauta autou lalountov autoiv idou arcwn elywn prosekunei autw legwn oti h yugathr mou arti eteleuthsen alla elywn epiyev thn ceira sou ep authn kai zhsetai
(YLT)   While he is speaking these things to them, lo, a ruler having come, was bowing to him, saying that `My daughter just now died, but, having come, lay thy hand upon her, and she shall live.'
(KJV)   While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.
(ASV)   While he spake these things unto them, behold, there came a ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.

 

19

(GRK)   kai egeryeiv o ihsouv hkolouyhsen autw kai oi mayhtai autou
(YLT)   And Jesus having risen, did follow him, also his disciples,
(KJV)   And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples.
(ASV)   And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples.

 

20

(GRK)   kai idou gunh aimorroousa dwdeka eth proselyousa opisyen hqato tou kraspedou tou imatiou autou
(YLT)   and lo, a woman having an issue of blood twelve years, having come to him behind, did touch the fringe of his garments,
(KJV)   And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:
(ASV)   And behold, a woman, who had an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the border of his garment:

 

21

(GRK)   elegen gar en eauth ean monon aqwmai tou imatiou autou swyhsomai
(YLT)   for she said within herself, `If only I may touch his garment, I shall be saved.'
(KJV)   For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.
(ASV)   for she said within herself, If I do but touch his garment, I shall be made whole.

 

22

(GRK)   o de ihsouv epistrafeiv kai idwn authn eipen yarsei yugater h pistiv sou seswken se kai eswyh h gunh apo thv wrav ekeinhv
(YLT)   And Jesus having turned about, and having seen her, said, `Be of good courage, daughter, thy faith hath saved thee,' and the woman was saved from that hour.
(KJV)   But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.
(ASV)   But Jesus turning and seeing her said, Daughter, be of good cheer; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.

 

23

(GRK)   kai elywn o ihsouv eiv thn oikian tou arcontov kai idwn touv aulhtav kai ton oclon yoruboumenon
(YLT)   And Jesus having come to the house of the ruler, and having seen the minstrels and the multitude making tumult,
(KJV)   And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise,
(ASV)   And when Jesus came into the ruler's house, and saw the flute-players, and the crowd making a tumult,

 

24

(GRK)   legei autoiv anacwreite ou gar apeyanen to korasion alla kayeudei kai kategelwn autou
(YLT)   he saith to them, `Withdraw, for the damsel did not die, but doth sleep,' and they were deriding him;
(KJV)   He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.
(ASV)   he said, Give place: for the damsel is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.

 

25

(GRK)   ote de exeblhyh o oclov eiselywn ekrathsen thv ceirov authv kai hgeryh to korasion
(YLT)   but, when the multitude was put forth, having gone in, he took hold of her hand, and the damsel arose,
(KJV)   But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose.
(ASV)   But when the crowd was put forth, he entered in, and took her by the hand; and the damsel arose.

 

26

(GRK)   kai exhlyen h fhmh auth eiv olhn thn ghn ekeinhn
(YLT)   and the fame of this went forth to all the land.
(KJV)   And the fame hereof went abroad into all that land.
(ASV)   And the fame hereof went forth into all that land.

 

27

(GRK)   kai paragonti ekeiyen tw ihsou hkolouyhsan autw duo tufloi krazontev kai legontev elehson hmav uie dabid
(YLT)   And Jesus passing on thence, two blind men followed him, calling and saying, `Deal kindly with us, Son of David.'
(KJV)   And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou son of David, have mercy on us.
(ASV)   And as Jesus passed by from thence, two blind men followed him, crying out, and saying, Have mercy on us, thou son of David.

 

28

(GRK)   elyonti de eiv thn oikian proshlyon autw oi tufloi kai legei autoiv o ihsouv pisteuete oti dunamai touto poihsai legousin autw nai kurie
(YLT)   And he having come to the house, the blind men came to him, and Jesus saith to them, `Believe ye that I am able to do this?' They say to him, `Yes, sir.'
(KJV)   And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord.
(ASV)   And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They say unto him, Yea, Lord.

 

29

(GRK)   tote hqato twn ofyalmwn autwn legwn kata thn pistin umwn genhyhtw umin
(YLT)   Then touched he their eyes, saying, `According to your faith let it be to you,'
(KJV)   Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.
(ASV)   Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it done unto you.

 

30

(GRK)   kai anewcyhsan autwn oi ofyalmoi kai enebrimhsato autoiv o ihsouv legwn orate mhdeiv ginwsketw
(YLT)   and their eyes were opened, and Jesus strictly charged them, saying, `See, let no one know;'
(KJV)   And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it.
(ASV)   And their eyes were opened. And Jesus strictly charged them, saying, See that no man know it.

 

31

(GRK)   oi de exelyontev diefhmisan auton en olh th gh ekeinh
(YLT)   but they, having gone forth, did spread his fame in all that land.
(KJV)   But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country.
(ASV)   But they went forth, and spread abroad his fame in all that land.

 

32

(GRK)   autwn de exercomenwn idou proshnegkan autw anyrwpon kwfon daimonizomenon
(YLT)   And as they are coming forth, lo, they brought to him a man dumb, a demoniac,
(KJV)   As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil.
(ASV)   And as they went forth, behold, there was brought to him a dumb man possessed with a demon.

 

33

(GRK)   kai ekblhyentov tou daimoniou elalhsen o kwfov kai eyaumasan oi ocloi legontev oti oudepote efanh outwv en tw israhl
(YLT)   and the demon having been cast out, the dumb spake, and the multitude did wonder, saying that `It was never so seen in Israel:'
(KJV)   And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.
(ASV)   And when the demon was cast out, the dumb man spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.

 

34

(GRK)   oi de farisaioi elegon en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia
(YLT)   but the Pharisees said, `By the ruler of the demons he doth cast out the demons.'
(KJV)   But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils.
(ASV)   But the Pharisees said, By the prince of the demons casteth he out demons.

 

35

(GRK)   kai perihgen o ihsouv tav poleiv pasav kai tav kwmav didaskwn en taiv sunagwgaiv autwn kai khrusswn to euaggelion thv basileiav kai yerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law
(YLT)   And Jesus was going up and down all the cities and the villages, teaching in their synagogues, and proclaiming the good news of the reign, and healing every sickness and every malady among the people.
(KJV)   And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.
(ASV)   And Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness.

 

36

(GRK)   idwn de touv oclouv esplagcnisyh peri autwn oti hsan eklelumenoi kai errimmenoi wsei probata mh econta poimena
(YLT)   And having seen the multitudes, he was moved with compassion for them, that they were faint and cast aside, as sheep not having a shepherd,
(KJV)   But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd.
(ASV)   But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were distressed and scattered, as sheep not having a shepherd.

 

37

(GRK)   tote legei toiv mayhtaiv autou o men yerismov poluv oi de ergatai oligoi
(YLT)   then saith he to his disciples, `The harvest indeed is abundant, but the workmen few;
(KJV)   Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few;
(ASV)   Then saith he unto his disciples, The harvest indeed is plenteous, but the laborers are few.

 

38

(GRK)   dehyhte oun tou kuriou tou yerismou opwv ekbalh ergatav eiv ton yerismon autou
(YLT)   beseech ye therefore the Lord of the harvest, that he may put forth workmen to His harvest.'
(KJV)   Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.
(ASV)   Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth laborers into his harvest.

 

Matthew 10

 

 

 

 

 

Public Domain Software by www.johnhurt.com