Parallel Nestle Greek (GRK), Youngs Literal Translation (YLT), King James Version (KJV), and American Standard Version (ASV).

Matthew 4.

The Book of Matthew

Return to Index

Chapter 5

1

(GRK)   idwn de touv oclouv anebh eiv to orov kai kayisantov autou proshlyon autw oi mayhtai autou
(YLT)   And having seen the multitudes, he went up to the mount, and he having sat down, his disciples came to him,
(KJV)   And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:
(ASV)   And seeing the multitudes, he went up into the mountain: and when he had sat down, his disciples came unto him:

 

2

(GRK)   kai anoixav to stoma autou edidasken autouv legwn
(YLT)   and having opened his mouth, he was teaching them, saying:
(KJV)   And he opened his mouth, and taught them, saying,
(ASV)   and he opened his mouth and taught them, saying,

 

3

(GRK)   makarioi oi ptwcoi tw pneumati oti autwn estin h basileia twn ouranwn
(YLT)   `Happy the poor in spirit -- because theirs is the reign of the heavens.
(KJV)   Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
(ASV)   Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

 

4

(GRK)   makarioi oi penyountev oti autoi paraklhyhsontai
(YLT)   `Happy the mourning -- because they shall be comforted.
(KJV)   Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
(ASV)   Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

 

5

(GRK)   makarioi oi praeiv oti autoi klhronomhsousin thn ghn
(YLT)   `Happy the meek -- because they shall inherit the land.
(KJV)   Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
(ASV)   Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

 

6

(GRK)   makarioi oi peinwntev kai diqwntev thn dikaiosunhn oti autoi cortasyhsontai
(YLT)   `Happy those hungering and thirsting for righteousness -- because they shall be filled.
(KJV)   Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
(ASV)   Blessed are they that hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

 

7

(GRK)   makarioi oi elehmonev oti autoi elehyhsontai
(YLT)   `Happy the kind -- because they shall find kindness.
(KJV)   Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
(ASV)   Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

 

8

(GRK)   makarioi oi kayaroi th kardia oti autoi ton yeon oqontai
(YLT)   `Happy the clean in heart -- because they shall see God.
(KJV)   Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
(ASV)   Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

 

9

(GRK)   makarioi oi eirhnopoioi oti autoi uioi yeou klhyhsontai
(YLT)   `Happy the peacemakers -- because they shall be called Sons of God.
(KJV)   Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
(ASV)   Blessed are the peacemakers: for they shall be called sons of God.

 

10

(GRK)   makarioi oi dediwgmenoi eneken dikaiosunhv oti autwn estin h basileia twn ouranwn
(YLT)   `Happy those persecuted for righteousness' sake -- because theirs is the reign of the heavens.
(KJV)   Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.
(ASV)   Blessed are they that have been persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.

 

11

(GRK)   makarioi este otan oneidiswsin umav kai diwxwsin kai eipwsin pan ponhron rhma kay umwn qeudomenoi eneken emou
(YLT)   `Happy are ye whenever they may reproach you, and may persecute, and may say any evil thing against you falsely for my sake --
(KJV)   Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
(ASV)   Blessed are ye when men shall reproach you, and persecute you, and say all manner of evil against you falsely, for my sake.

 

12

(GRK)   cairete kai agalliasye oti o misyov umwn poluv en toiv ouranoiv outwv gar ediwxan touv profhtav touv pro umwn
(YLT)   rejoice ye and be glad, because your reward is great in the heavens, for thus did they persecute the prophets who were before you.
(KJV)   Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.
(ASV)   Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets that were before you.

 

13

(GRK)   umeiv este to alav thv ghv ean de to alav mwranyh en tini alisyhsetai eiv ouden iscuei eti ei mh blhyhnai exw kai katapateisyai upo twn anyrwpwn
(YLT)   `Ye are the salt of the land, but if the salt may lose savour, in what shall it be salted? for nothing is it good henceforth, except to be cast without, and to be trodden down by men.
(KJV)   Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.
(ASV)   Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out and trodden under foot of men.

 

14

(GRK)   umeiv este to fwv tou kosmou ou dunatai poliv krubhnai epanw orouv keimenh
(YLT)   `Ye are the light of the world, a city set upon a mount is not able to be hid;
(KJV)   Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.
(ASV)   Ye are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid.

 

15

(GRK)   oude kaiousin lucnon kai tiyeasin auton upo ton modion all epi thn lucnian kai lampei pasin toiv en th oikia
(YLT)   nor do they light a lamp, and put it under the measure, but on the lamp-stand, and it shineth to all those in the house;
(KJV)   Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.
(ASV)   Neither do men light a lamp, and put it under the bushel, but on the stand; and it shineth unto all that are in the house.

 

16

(GRK)   outwv lamqatw to fwv umwn emprosyen twn anyrwpwn opwv idwsin umwn ta kala erga kai doxaswsin ton patera umwn ton en toiv ouranoiv
(YLT)   so let your light shine before men, that they may see your good works, and may glorify your Father who is in the heavens.
(KJV)   Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
(ASV)   Even so let your light shine before men; that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.

 

17

(GRK)   mh nomishte oti hlyon katalusai ton nomon h touv profhtav ouk hlyon katalusai alla plhrwsai
(YLT)   `Do not suppose that I came to throw down the law or the prophets -- I did not come to throw down, but to fulfill;
(KJV)   Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.
(ASV)   Think not that I came to destroy the law or the prophets: I came not to destroy, but to fulfil.

 

18

(GRK)   amhn gar legw umin ewv an parelyh o ouranov kai h gh iwta en h mia keraia ou mh parelyh apo tou nomou ewv an panta genhtai
(YLT)   for, verily I say to you, till that the heaven and the earth may pass away, one iota or one tittle may not pass away from the law, till that all may come to pass.
(KJV)   For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.
(ASV)   For verily I say unto you, Till heaven and earth pass away, one jot or one tittle shall in no wise pass away from the law, till all things be accomplished.

 

19

(GRK)   ov ean oun lush mian twn entolwn toutwn twn elacistwn kai didaxh outwv touv anyrwpouv elacistov klhyhsetai en th basileia twn ouranwn ov d an poihsh kai didaxh outov megav klhyhsetai en th basileia twn ouranwn
(YLT)   `Whoever therefore may loose one of these commands -- the least -- and may teach men so, least he shall be called in the reign of the heavens, but whoever may do and may teach them, he shall be called great in the reign of the heavens.
(KJV)   Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.
(ASV)   Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, he shall be called great in the kingdom of heaven.

 

20

(GRK)   legw gar umin oti ean mh perisseush h dikaiosunh umwn pleion twn grammatewn kai farisaiwn ou mh eiselyhte eiv thn basileian twn ouranwn
(YLT)   `For I say to you, that if your righteousness may not abound above that of the scribes and Pharisees, ye may not enter to the reign of the heavens.
(KJV)   For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.
(ASV)   For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven.

 

21

(GRK)   hkousate oti erreyh toiv arcaioiv ou foneuseiv ov d an foneush enocov estai th krisei
(YLT)   `Ye heard that it was said to the ancients: Thou shalt not kill, and whoever may kill shall be in danger of the judgment;
(KJV)   Ye have heard that it was said of them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
(ASV)   Ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:

 

22

(GRK)   egw de legw umin oti pav o orgizomenov tw adelfw autou eikh enocov estai th krisei ov d an eiph tw adelfw autou raka enocov estai tw sunedriw ov d an eiph mwre enocov estai eiv thn geennan tou purov
(YLT)   but I -- I say to you, that every one who is angry at his brother without cause, shall be in danger of the judgment, and whoever may say to his brother, Empty fellow! shall be in danger of the sanhedrim, and whoever may say, Rebel! shall be in danger of the gehenna of the fire.
(KJV)   But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.
(ASV)   but I say unto you, that every one who is angry with his brother shall be in danger of the judgment; and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council; and whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of the hell of fire.

 

23

(GRK)   ean oun prosferhv to dwron sou epi to yusiasthrion kakei mnhsyhv oti o adelfov sou ecei ti kata sou
(YLT)   `If, therefore, thou mayest bring thy gift to the altar, and there mayest remember that thy brother hath anything against thee,
(KJV)   Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;
(ASV)   If therefore thou art offering thy gift at the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee,

 

24

(GRK)   afev ekei to dwron sou emprosyen tou yusiasthriou kai upage prwton diallaghyi tw adelfw sou kai tote elywn prosfere to dwron sou
(YLT)   leave there thy gift before the altar, and go -- first be reconciled to thy brother, and then having come bring thy gift.
(KJV)   Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
(ASV)   leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.

 

25

(GRK)   isyi eunown tw antidikw sou tacu ewv otou ei en th odw met autou mhpote se paradw o antidikov tw krith kai o krithv se paradw tw uphreth kai eiv fulakhn blhyhsh
(YLT)   `Be agreeing with thy opponent quickly, while thou art in the way with him, that the opponent may not deliver thee to the judge, and the judge may deliver thee to the officer, and to prison thou mayest be cast,
(KJV)   Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
(ASV)   Agree with thine adversary quickly, while thou art with him in the way; lest haply the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

 

26

(GRK)   amhn legw soi ou mh exelyhv ekeiyen ewv an apodwv ton escaton kodranthn
(YLT)   verily I say to thee, thou mayest not come forth thence till that thou mayest pay the last farthing.
(KJV)   Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.
(ASV)   Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, till thou have paid the last farthing.

 

27

(GRK)   hkousate oti erreyh toiv arcaioiv ou moiceuseiv
(YLT)   `Ye heard that it was said to the ancients: Thou shalt not commit adultery;
(KJV)   Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:
(ASV)   Ye have heard that it was said, Thou shalt not commit adultery:

 

28

(GRK)   egw de legw umin oti pav o blepwn gunaika prov to epiyumhsai authv hdh emoiceusen authn en th kardia autou
(YLT)   but I -- I say to you, that every one who is looking on a woman to desire her, did already commit adultery with her in his heart.
(KJV)   But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.
(ASV)   but I say unto you, that every one that looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.

 

29

(GRK)   ei de o ofyalmov sou o dexiov skandalizei se exele auton kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou blhyh eiv geennan
(YLT)   `But, if thy right eye doth cause thee to stumble, pluck it out and cast from thee, for it is good to thee that one of thy members may perish, and not thy whole body be cast to gehenna.
(KJV)   And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
(ASV)   And if thy right eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body be cast into hell.

 

30

(GRK)   kai ei h dexia sou ceir skandalizei se ekkoqon authn kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou blhyh eiv geennan
(YLT)   `And, if thy right hand doth cause thee to stumble, cut it off, and cast from thee, for it is good to thee that one of thy members may perish, and not thy whole body be cast to gehenna.
(KJV)   And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
(ASV)   And if thy right hand causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body go into hell.

 

31

(GRK)   erreyh de oti ov an apolush thn gunaika autou dotw auth apostasion
(YLT)   `And it was said, That whoever may put away his wife, let him give to her a writing of divorce;
(KJV)   It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
(ASV)   It was said also, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:

 

32

(GRK)   egw de legw umin oti ov an apolush thn gunaika autou parektov logou porneiav poiei authn moicasyai kai ov ean apolelumenhn gamhsh moicatai
(YLT)   but I -- I say to you, that whoever may put away his wife, save for the matter of whoredom, doth make her to commit adultery; and whoever may marry her who hath been put away doth commit adultery.
(KJV)   But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
(ASV)   but I say unto you, that every one that putteth away his wife, saving for the cause of fornication, maketh her an adulteress: and whosoever shall marry her when she is put away committeth adultery.

 

33

(GRK)   palin hkousate oti erreyh toiv arcaioiv ouk epiorkhseiv apodwseiv de tw kuriw touv orkouv sou
(YLT)   `Again, ye heard that it was said to the ancients: Thou shalt not swear falsely, but thou shalt pay to the Lord thine oaths;
(KJV)   Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:
(ASV)   Again, ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:

 

34

(GRK)   egw de legw umin mh omosai olwv mhte en tw ouranw oti yronov estin tou yeou
(YLT)   but I -- I say to you, not to swear at all; neither by the heaven, because it is the throne of God,
(KJV)   But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne:
(ASV)   but I say unto you, swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;

 

35

(GRK)   mhte en th gh oti upopodion estin twn podwn autou mhte eiv ierosoluma oti poliv estin tou megalou basilewv
(YLT)   nor by the earth, because it is His footstool, nor by Jerusalem, because it is a city of a great king,
(KJV)   Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.
(ASV)   nor by the earth, for it is the footstool of his feet; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.

 

36

(GRK)   mhte en th kefalh sou omoshv oti ou dunasai mian trica leukhn h melainan poihsai
(YLT)   nor by thy head mayest thou swear, because thou art not able one hair to make white or black;
(KJV)   Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.
(ASV)   Neither shalt thou swear by thy head, for thou canst not make one hair white or black.

 

37

(GRK)   estw de o logov umwn nai nai ou ou to de perisson toutwn ek tou ponhrou estin
(YLT)   but let your word be, Yes, Yes, No, No, and that which is more than these is of the evil.
(KJV)   But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.
(ASV)   But let your speech be, Yea, yea; Nay, nay: and whatsoever is more than these is of the evil one.

 

38

(GRK)   hkousate oti erreyh ofyalmon anti ofyalmou kai odonta anti odontov
(YLT)   `Ye heard that it was said: Eye for eye, and tooth for tooth;
(KJV)   Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
(ASV)   Ye have heard that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:

 

39

(GRK)   egw de legw umin mh antisthnai tw ponhrw all ostiv se rapisei epi thn dexian sou siagona streqon autw kai thn allhn
(YLT)   but I -- I say to you, not to resist the evil, but whoever shall slap thee on thy right cheek, turn to him also the other;
(KJV)   But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.
(ASV)   but I say unto you, resist not him that is evil: but whosoever smiteth thee on thy right cheek, turn to him the other also.

 

40

(GRK)   kai tw yelonti soi kriyhnai kai ton citwna sou labein afev autw kai to imation
(YLT)   and whoever is willing to take thee to law, and thy coat to take -- suffer to him also the cloak.
(KJV)   And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also.
(ASV)   And if any man would go to law with thee, and take away thy coat, let him have thy cloak also.

 

41

(GRK)   kai ostiv se aggareusei milion en upage met autou duo
(YLT)   `And whoever shall impress thee one mile, go with him two,
(KJV)   And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.
(ASV)   And whosoever shall compel thee to go one mile, go with him two.

 

42

(GRK)   tw aitounti se didou kai ton yelonta apo sou daneisasyai mh apostrafhv
(YLT)   to him who is asking of thee be giving, and him who is willing to borrow from thee thou mayest not turn away.
(KJV)   Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.
(ASV)   Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.

 

43

(GRK)   hkousate oti erreyh agaphseiv ton plhsion sou kai mishseiv ton ecyron sou
(YLT)   `Ye heard that it was said: Thou shalt love thy neighbor, and shalt hate thine enemy;
(KJV)   Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.
(ASV)   Ye have heard that it was said, Thou shalt love thy neighbor, and hate thine enemy:

 

44

(GRK)   egw de legw umin agapate touv ecyrouv umwn eulogeite touv katarwmenouv umav kalwv poieite touv misountav umav kai proseucesye uper twn ephreazontwn umav kai diwkontwn umav
(YLT)   but I -- I say to you, Love your enemies, bless those cursing you, do good to those hating you, and pray for those accusing you falsely, and persecuting you,
(KJV)   But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;
(ASV)   but I say unto you, love your enemies, and pray for them that persecute you;

 

45

(GRK)   opwv genhsye uioi tou patrov umwn tou en ouranoiv oti ton hlion autou anatellei epi ponhrouv kai agayouv kai brecei epi dikaiouv kai adikouv
(YLT)   that ye may be sons of your Father in the heavens, because His sun He doth cause to rise on evil and good, and He doth send rain on righteous and unrighteous.
(KJV)   That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.
(ASV)   that ye may be sons of your Father who is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust.

 

46

(GRK)   ean gar agaphshte touv agapwntav umav tina misyon ecete ouci kai oi telwnai to auto poiousin
(YLT)   `For, if ye may love those loving you, what reward have ye? do not also the tax-gatherers the same?
(KJV)   For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
(ASV)   For if ye love them that love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?

 

47

(GRK)   kai ean aspashsye touv adelfouv umwn monon ti perisson poieite ouci kai oi telwnai outwv poiousin
(YLT)   and if ye may salute your brethren only, what do ye abundant? do not also the tax-gatherers so?
(KJV)   And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?
(ASV)   And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the Gentiles the same?

 

48

(GRK)   esesye oun umeiv teleioi wsper o pathr umwn o en toiv ouranoiv teleiov estin
(YLT)   ye shall therefore be perfect, as your Father who is in the heavens is perfect.
(KJV)   Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
(ASV)   Ye therefore shall be perfect, as your heavenly Father is perfect.

 

Matthew 6

 

 

 

 

 

Public Domain Software by www.johnhurt.com